Nej, tack, ingen Gravaled

Frågan om Gravaleden blev aktuell igen under valet 2014 genom att KD lyfte frågan. Det har utretts tidigare och det blev inget med det då precis som det nu igen visar är nackdelarna fler än fördelarna.

Utredningen tar upp följande i slutsats:

En logistikpark förutsätter inte att sista etappen av Gravaleden byggs ut, då godstransporterna till och från verksamheten huvudsakligen kommer via järnvägen och väg 61/62 (via E18).

De trafikproblem som idag upplevs på Ilandavägen i form av buller, genomfartstrafik och höga hastigheter förvärras sannolikt inte med en logistikpark. Det är heller inte givet att en ny väg (utbyggd Gravaled) skulle lösa de upplevda trafikproblemen på Ilandavägen.

VF har två artiklar på webben nu ikväll såg jag och klart jag reagerar. Utredningen visar på fler nackdelar än fördelar när det kommer till Gravaleden. Min fundering är att finns behovet för en logistikpark så finns det väl platser som kan tillgodose behoven betydligt bättre? Vi i kommunen är en del av samarbetet i Karlstad Business Region (KBR) och i det ingår Grums, Kil, Hammarö och Forshaga. KBR är ett samarbete inom etableringar, kommunikationer och marknadsföring för att vår region ska växa och utvecklas. Nyängen, ett område i Grums, längs med E18 och vid järnväg lämpar sig bättre för en logistikpark tänker jag. Ilanda kan fortfarande utvecklas vad gäller verksamhetsmark, fast kanske lämpligen något annat än en logistikpark kan tänka?

Tydligt är att vi behöver se över Ilandavägen så det blir bättre för boende och elever som går på Ilandaskolan, men Gravaleden är inte svaret.

Bra företagsklimat viktigt för tillväxt

I min presentation publicerad tidigare i veckan så har jag med ett kort avsnitt om företagande. Viktigt att utveckla det lite med tanke på att den som blir vald av MP Karlstads medlemmar tar över de uppdrag Maria Frisk har den här mandatperioden bl a ordförandeskapet för Näringslivsrådet. Vilka uppdrag MP har sedan beror ju helt på vad som sker i valet 2018.

När Näringslivsforum 100 grader Karlstad var i våras var jag med på Svenskt Näringslivs walk and talk. Något som var intressant i samtalen var just det här med möjligheter till att nätverka som företagare och möjlighet att prata med bl a politiker i kommunen. Jag känner flertalet egenföretagare aktiva i Karlstad och har ibland även hoppat in och hjälpt min mamma som driver eget företag sen många år tillbaka. Återkommande genom åren som jag hör är fortfarande möjligheterna att skapa nya och fler kontakter som leder till business samt bemötandet från kommunen, politiker och tjänstemän. För givetvis ordnas det nätverksträffar i regi av bl a HandelskammarenSvensk näringsliv och Företagarna  för att nämna några utöver det arbete Karlstads kommun har via Näringslivsrådet och Karlstad Business Region

Det är intressant när Svenskt Näringslivs ranking varje år kommer vad gäller kommunens företagsklimat. Här delas kommunen in i två grupper; politiker och tjänstemän. För Karlstads del har vi minskat med -0.2 i båda grupperna,  politiker och tjänstemän, när det kommer till attityden i jämförelse med förra året. Vi har vad som anses vara godtagbar attityd, fast helst ska vi ju ha utmärkt. Intressant att notera är skillnaden i företagens storlek vad gäller anställda som tycks påverka uppfattningen av företagsklimatet i kommunen, mindre företag desto lägre omdöme. Alltså visar det på att vi som kommun behöver förbättra dialogen och servicen gentemot företag med 25 eller färre anställda. Bl a handlar det om förståelse för företagarna från politikers och tjänstemäns sida samt bli bättre på att stimulera nyetableringar.  Karlstad växer och verksamhetsmark med bra kommunikationer är en viktig faktor när det handlar om att få fler nyetableringar i karlstadregionen.

Som politiker vill jag vara med och underlätta det lokala företagandet  i kommunen då det är viktigt. Relationer är A och O i nätverkande och det är vitalt för utvecklingen i vår kommun att stötta företagandet. Att de kontaktytor en företagare möter  är samordnade och gärna i anslutning till en mötesplats för företagare. Genom tjänstemännens närhet till varandra och till företagarna kommer förståelse och attityd till företagande att förbättras. Vi är på god väg med Tillväxtcentrum, fast vi kan bli bättre och arbetet som görs behöver genomsyra hela koncernen oavsett förvaltning/bolag. Karlstads kommun har fortfarande stor utvecklingspotential vad gäller företagsklimat och bidra till bättre förutsättningar bl a genom att vara en förebild i arbetet för jämställdhet och mångfald. Tycker det är lysande det vi i kommunen gör varje sommar när feriearbetande gymnasieungdomar ges möjlighet att starta eget och på så vis ha sysselsättning. Ett led i att få unga våga satsa på att starta företag. Genom samarbetet med Ung Företagsamhet hoppas jag de vågar bygga vidare på sitt entreprenörskap så de kan utveckla sina innovationer. På så vis  skapar de sina egna arbetstillfällen och stannar förhoppningsvis kvar i regionen.

Det ultimata är ju så klart om vi redan i grundskolan erbjuder eleverna insikt i entreprenörskap och möjlighet att med bra stöd från mentorer från näringslivet testa sina idéer. Mentorer med substans, riktiga entreprenörer som har lång erfarenhet och skapat företag som genererat framgångar.

Ska vi ha en hållbar tillväxt i vår kommun behöver vi säkra ett bra företagsklimat då det faktiskt innebär fler jobb. Politiken kan bidra med förutsättningar för ett bra företagsklimat som gynnar näringslivet. 

Svårmotiverad utgift i ekonomiskt kärva tider

Det blev en ganska stor debatt/mediarapportering kring Spendrups planer på ett nytt bryggeri i hamnen. Det fanns en del i mitt tycke ganska grunda påhopp på Miljöpartiets inställning - därför känns det bra att kunna beskriva varför vi tyckte som vi tyckte när frågan var uppe i fullmäktige (underlagen finns här). Såhär skriver Isabel och jag i Gotlands Allehanda idag:

Regionen beslutade nyligen att sälja en tomt i hamnen så att Spendrups kan etablera ett bryggeri på platsen. Byggnaden som står där idag används för regionens hamnverksamhet och hyrs ut i andra delar.
Spendrups och Speendrops är inte samma sak. 
Region Gotland satsar på Grönt Centrum på Lövsta
ett bra exempel på angelägen satsning med skattepengar 
som tydligt gynnar en hel näring.

Miljöpartiet är i grunden positivt till att Spendrups vill brygga mer öl på Gotland. Förutom hamnen finns andra platser på ön där detta skulle vara möjligt men då utan att det skulle kosta skattebetalarna minst 14 miljoner. Vi motsatte oss denna affär för att regionen redan är i ett tillräckligt kärvt ekonomiskt läge.

Byggnaden som idag står på marken behöver rivas och marken saneras eftersom den är förorenad. Föroreningarna är av den karraktär att de är allvarliga men inte omgående behöver tas hand om så länge man inte rör marken. Det finns möjlighet att få hela kostnaden för saneringen från staten om vi har tålamod att vänta – lämpligtvis vid en tidpunkt då nuvarande byggnaden har nått sin livslängd. Regionens kostnader för att iordningställa tomten på detta mycket strategiska läge i hamnen skulle under dessa förutsättningar bli en helt annan.

Att det nu ska tillskapas en attraktion i Visby hamn som kommer att bli välbesökt tvivlar vi inte på. Däremot ifrågasätter vi att ett bryggeri i sig skulle bidra till att så många fler besöker Gotland som motiverar regionens utgifter. Vi tycker att jämförelsen med satsningar på en kongresshall och kryssningskaj – två kostsamma investeringar som regionen själv äger – haltar betydligt. Dessa är direkta anledningar till att fler kommer till Gotland. Det är svårt att se hur ett bryggeri skulle kunna fylla samma funktion.

Vi var beredda att se över om det var möjligt att hitta en rimlig lösning med Spendrups vilket vi nu inte riktigt kan se. Efter markundersökningar och förhandlingar visade det sig att det krävs en hel del av skattebetalarna på Gotland. Förutom 14 miljoner finns det risker för fördyring vid sanering och evakuering av de befintliga hyresgästerna. Tillkommande infrastrukturkostnader så som vägar i anslutning till bygget förväntas regionen också ta. Dessutom behöver åtskilliga bekymmer orsakade av projektet lösas för att affären ska bli lyckad. Förlusterna för skattebetalarna är kännbara, vinsterna desto mer diffusa. Utgifterna pressar ekonomin och skickar fel signaler i ett redan mycket ansträngt läge.

Stefaan De Maecker (MP), regionråd
Isabel Enström (MP), regionråd