“Herman Sundqvists dödsdom mot svenska skogar, ett slag i ansiktet för unga”

Johan_Andersson_armarkors_foto_Fältbiologerna

“Herman Sundqvist låter yxorna hugga blint efter sin dödsdom mot värdefulla skogar.” Johan Andersson, ordförande för Fältbiologerna, reagerar på Skogsstyrelsens besked i en debattartikel på Supermiljöbloggen idag.

I DN 10/3 kom Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, med dödsdomen för flera värdefulla skogar. Myndigheten slutar att inventera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, som hittills har använts som underlag för att skydda svenska skogar. Beskedet är ett slag i ansiktet för oss unga, som ser miljöproblemen som en av de absolut största framtidsutmaningarna och är en grupp som efterfrågar skogens sociala värden.

Nyckelbiotoper är unikt värdefulla skogsområden med höga naturvärden som behöver skyddas från avverkning. När de här platserna inte längre pekas ut av Skogsstyrelsen blir det i praktiken fritt fram att skövla skogen på flera platser, vilket innebär att tusentals hektar av våra mest dyrbara skogar sätts i fara. Skogsskövlingen hotar det rika växt- och djurlivet, inklusive de 1 800 rödlistade arter som finns i de svenska skogarna idag.

Det stämmer att delar av de svenska skogarna kan och ska brukas som en ekonomisk resurs, men det måste ske inom rätt geografiska områden. Inventering av nyckelbiotoper pekar ut dessa områden. Herman Sundqvist förutsätter frivilligt ansvar för att skydda skogen, men inventering av nyckelbiotoper är något skogsbruket själva inte har chans att klara av idag.

Att ta bort kartläggningen av värdefulla områden, är att sätta ögonbindel för skogsbruket och det blir omöjligt att långsiktigt planera ett hållbart brukande av skogen. Markägarna tvingas hugga blint med yxan.

Idag mer än någonsin är det viktigt att vi respekterar och uppfyller de svenska miljömålen. Vi unga vill uppleva vackra skogar. Forskning visar att miljö- och klimatproblem är bland det som oroar unga absolut mest. Enligt en studie av European Forest Institute lyfte 1000 unga svenska studenter sociala värden som särskilt viktiga utgångspunkter för hur skogen ska brukas i framtiden.

Orörd natur är en plats för avkoppling, friluftsaktiviteter och samliv. Inte minst turismsektorn kan bekräfta betydelsen av skogens sociala värden. Samma orörda natur måste finnas för oss unga att få växa upp i, för våra barn att växa upp i och för våra barnbarn att växa upp i.

Herman Sundqvist låter yxorna hugga blint efter sin dödsdom mot värdefulla skogar. Frågan hamnar nu på politikernas bord; hur garanteras ett rikt växt- och djurliv för att vi unga ska ha samma fantastiska miljöer att leva våra liv i?

Johan Andersson
Ordförande, Fältbiologerna
Chairperson, Nature and Youth Sweden

”Kvinnors frigörelse stavas klimatomställning”

hanna

"Ren el och hög mobilitet i städerna. Kvinnors frigörelse stavas klimatomställning", skriver Hanna Lidström språkrör för Grön Ungdom idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

I Uganda, Tanzania och Nigeria har billiga solceller blivit en möjlighet för kvinnor på landsbygden att få mer frihet genom att tjäna sina egna pengar på att sälja små bärbara solpaneler till sina grannar. Dessa kan i sin tur sluta elda inomhus vilket gör att de undviker stora hälsorisker. Tack vare modiga politiska beslut om att investera i solceller har priset nu blivit så lågt att det kommer även jordens fattigaste till del. Klimatinvesteringar är feminism i praktiken.

När fler av de 1,3 miljarder människor som lever utan tillgång till el nu blir en del av ”solrevolutionen” kan de också bli uppkopplade och få större möjligheter i livet. Med hjälp av billig teknik kan man nå många fler köpare av de tex grödor eller hantverk man säljer, och på så vis lyftas ur fattigdom. För de fattigaste kvinnorna kan lite elektricitet vara skillnaden mellan liv och död.

I svenska städer har länge bilarna styrt stadsutvecklingen. Trots att de flesta kvinnor tar sig fram med kollektivtrafik, gång eller cykel. Vi har under årtiondena gång på gång sett nödvändiga satsningar bortprioriteras till förmån för nya vägprojekt till bilarna.

När Miljöpartiet är med och styr ser vi för första gången i stället rejäla satsningar på cykelvägar, spårvagnar och gågator. En liten tidsvinst i kvinnors vardag, och en enormt mycket större känsla av frihet när man enkelt kan ta sig fram i sin egen stad.

Vi gröna bygger inte bara en framtid som räddar oss undan katastrofer, utan skapar också en mer rättvis och fri värld.

Kvinnorna är de som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringar. På många platser dör kvinnor i högre utsträckning när en naturkatastrof står till, då de har mycket sämre tillgång till information.Det är deras ryggar som kommer att värka när torkan gjort jorden tyngre att ploga. Det är de som kommer att råka mest illa ut på flykten från översvämningar eller konflikter skapade på grund av klimatförändringar. Men det är också dem som har absolut mest att vinna på omställningen. Det är för dem vi kämpar.

1900-talet skördade stora feministiska segrar: rösträtten, förskolorna, aborträtten och arbetsrätten. 2000-talets viktigaste feministiska kamp kommer att handla om klimatet.

Hanna Lidström
Språkrör

Grön Ungdom

”Ökad köttproduktion oförenlig med livsmedelsstrategins övergripande mål”

Mjölkko

"Alla de nationella miljömålen påverkas negativt av djurhållningen och i flera fall är djurhållningen den stora orsaken till att målen inte uppnås.", skriver Per-Anders Jande och Jonas Norberg från Svensk mat- och miljöinformation idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

Regeringens livsmedelsstrategi är en plattform, utifrån vilken livsmedelspolitiken ska bedrivas fram till 2030. Det övergripande målet är att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige, samtidigt som produktionen ska bidra till att uppfylla de svenska miljömålen och internationella hållbarhetsmål, som Agenda 2030. Detta låter bra, men samtidigt finns det ett sektorsmål för ökad köttproduktion i Sverige, vilket är tydligt oförenligt med ambitionen om att jordbruket ska bidra till hållbarhetsmålen.

[caption id="attachment-35298" align="alignleft" width="184"]Per-Anders Jande Per-Anders Jande[/caption]

Alla de nationella miljömålen: ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet påverkas negativt av djurhållningen och i flera fall är djurhållningen den stora orsaken till att målen inte uppnås.

Vår höga köttkonsumtion har också stark negativ påverkan på många av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är mer lönsamt att producera djurfoder till rika länder än mat till fattiga. Det leder till att jordbruksmark tas i anspråk i fattiga länder för foderproduktion. Småbönder slås därmed ut och livsmedelspriserna höjs, vilket skapar fattigdom och hunger.

Dessutom är djurhållningen den absolut största orsaken till utrotningen av vilda djur och förlust av biologisk mångfald. Svensk djurhållning bidrar i allra högsta grad till allt detta, eftersom vi importerar fodervaror och därmed förstör ekosystem och vattenresurser i fattiga länder.

En minskning av animalieproduktionen till förmån för produktion av hållbara vegetabiliska livsmedel, bioenergi och biomaterial ger en enorm positiv effekt på miljön och har potential att vända jordbruket från att vara en av våra största miljö- och klimatbovar till en sektor som motverkar växthusgasutsläpp och ser till att klimatmålen uppnås.

Djurhållning är ett extremt ineffektivt sätt att framställa näring. I genomsnitt går det åt 10 kilo växtprotein för att framställa ett kilo köttprotein. Ju större djur köttet kommer från, desto mer ineffektiv blir produktionen. För att producera vegetariska burgare användes 45 gånger mindre mark och 20 gånger mindre vatten än en burgare gjord på nötkött, enligt WWF.

[caption id="attachment-35299" align="alignright" width="184"]Jonas Norberg Jonas Norberg[/caption]

En övergång till vegetabilieproduktion innebär alltså ett mycket mer effektivt utnyttjande av resurser, vilket innebär förbättrad konkurrenskraft och potential för kraftigt ökad lönsamhet för den svenska jordbrukssektorn.

Vi hoppas att regeringen väljer att fokusera på livsmedelsstrategins övergripande mål om konkurrenskraft och hållbarhet och därmed på minskad animalieproduktion.

WWF föreslår ett mål om en halverad köttkonsumtion till 2030, som ett första steg. Detta mål står Svensk mat- och miljöinformation också bakom. I livsmedelsstrategin finns ambitionen att låta offentlig upphandling styra mot hållbar livsmedelskonsumtion.

Arbetet för minskad köttkonsumtion pågår redan för fullt i kommunerna och vi hoppas att regeringen med stöd i livsmedelsstrategin uppmuntrar denna positiva utveckling. Ett nationellt mål för minskad köttkonsumtion i offentlig måltidsverksamhet och ekonomiska incitament för att dra ner på köttet kan göra stor skillnad.

Per-Anders Jande och Jonas Norberg
Svensk mat- och miljöinformation

MP: ”Hårdare tag mot illegal handel med vilda djur och växter”

Bild på elefant

I fredags var det FN:s dag för Världens Vilda Djur, ”World Wildlife Day”. Den biologiska mångfalden minskar globalt, i en takt vi inte sett sedan dinosaurierna dog ut, skriver Max Andersson och Stina Bergström från Miljöpartiet idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

Förra veckan röstade EU-parlamentet om en resolution för hårdare tag mot illegal handel med vilda djur och växter. Nu måste Sverige och andra EU-länder skärpa kontrollen.

Under de senaste åren har handeln med vilda djur och växter nått rekordnivåer. Enligt Världsnaturfonden WWF har efterfrågan på produkter från vilda djur och växter växt explosionsartat. Efterfrågan rör i stor utsträckning material från utrotningshotade djur som elfenben, noshörningshorn som används i traditionell medicin, tigerskinn, exklusiva träslag och ormskinn.

[caption id="attachment-35289" align="alignright" width="225"]Stina Bergström Stina Bergström Foto: Fredrik Hjerling[/caption]

Konsekvenserna är allvarliga. Lejonstammarna har minskat med 43 procent på 20 år. Den afrikanska elefantstammen i Tanzania har mer än halverats sedan 2009 (från 109 000 till 43 000). 2015 dödades 15 000 elefanter av tjuvskyttar. Och de svarta noshörningarna som det 1970 fanns 65 000 av i Tanzania, är i dag nere i 127 stycken.

EU och Sverige har en viktig roll för att minska den olagliga handeln, dels som ursprungs- och mottagarländer för produkter från utrotningshotade djur och växter, men framförallt som transitdestination, då många varor passerar Europa innan de säljs vidare.

EU-länderna har olika lagstiftning kring detta, vilket är ett problem då det leder till kryphål som kriminella grupper utnyttjar, exempelvis genom att leda handeln via de medlemsstater där det är minst risk att bli upptäckt och där sanktionerna är få.

I våras kom EU-kommissionen med en handlingsplan för att bekämpa den illegala handeln med vilda djur och växter. Den efterlyser ett omedelbart slut på tjuvjakt och olaglig handel med skyddade arter.

Vi i den gröna gruppen har arbetat aktivt med att stärka arbetet i EU- parlamentet. Det är därför med stor tillfredsställelse som ett näst intill enhälligt EU-parlament förra veckan röstade för att stoppa den illegala handeln och för att skydd för vilda djur och växter bör ingå i framtida handelsavtal.

[caption id="attachment-35290" align="alignright" width="300"]Max Andersson Max Andersson Foto: Fredrik Hjerling[/caption]

För att stoppa den illegala handeln behöver EU-länderna inrätta handlingsplaner för olaglig handel med vilda djur och växter med detaljerade genomförandestrategier och påföljder och att förbättra samordning och informationsutbyte mellan länder. Här är några förslag från oss:

- minimiregler på EU-nivå istället för som i dag där medlemsländerna är fria att själva välja hur de ska uppnå målen om att stoppa illegal handel med vilda växter och djur

- en specialiserad enhet för naturvårdsbrott under Europol/Eurojust för att stärka deras arbete med denna brottslighet

- hårdare sanktioner för de som åker fast

- ett totalförbud mot handel med elfenben

- importförbud av lejontroféer

Dagens situation är ohållbar. Tre noshörningar om dagen faller offer för tjuvskyttet. Vi måste göra mer, och visa vägar framåt. Genom hårdare lagstiftning vill vi trygga utrotningshotade djur, så att våra barn och barnbarn ska få leva i en värld med en rik biologisk mångfald.

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker

Stina Bergström (MP)
Riksdagsledamot

Ingen stor sak


Läste ett debattinlägg av Tove Lifvendahl i SvD i söndags. Ett onekligen välformulerat inlägg, även om tonen var aggressivare än vanligt från det hållet. Själva saken var politiskt taskspeleri rörande lag eller inte lag om könskvotering vid utseende av styrelser i börsnoterade bolag. Det ligger en del i Lifvendahls kritik av det politiska agerandet. I själva sakfrågan om bolagsstyrelserna kan jag faktiskt, om än lite motvilligt, hålla med om att det inte vore vidare förnuftigt att lagstifta om könskvotering.

Det är kanske att hårddra att säga att samhällsutvecklingen i största allmänhet sker, trots politikerna men man undrar lite ibland. Det är knappast politikernas förtjänst att det går framåt med jämlikhetsarbetet, låt vara i långsammare takt än många önskar, men ändå framåt. Tidens högerpopulistiska strömningar hjälper inte heller. När det gäller den lilla frågan om sammansättningen av styrelser i börsnoterade bolag, lär chansen till god avkastning och framtida vinster avgöra val av ledningsfrågorna även i fortsättningen. Investerare och placerare lär fortsätta att vara krassa och fullständigt strunta i, om styrelsen är kvoterad si eller så. Styrelser, som skapar värden, gillas oavsett sammansättning. Styrelser som inte gör det, ojämlika eller inte, lär åka ut. Att det, med hänsyn till verklighetens krassa sidor krävs lagstiftning inom en rad andra områden för att hålla alla bolags verksamhet inom acceptabla gränser, är självklart.

Står fortfarande för att Parkteatern ska vara kvar.

I mars 2015 skrev jag följande debattartikel i BT och jag satte lite kaffet i halsen när jag läste i BT att Lokalförsörjningskontoret nu ser om dom kan riva Parkteatern istället. Vansinne och något jag aldrig kan ställa mig bakom. Läs gärna debattartikeln igen, jag står fortfarande bakom varenda ord.

Borås har rivit nog med teatrar

Det är dags att fatta ett principiellt beslut. Borås stad ska inte riva ytterligare en gammal teater. Parkteatern ska vara kvar, skriver Tom Andersson

Ibland måste man våga bestämma sig och nu tycker jag att det är dags när det gäller Parkteatern. Vi politiker har varit halvhjärtade alldeles för länge vid det här laget, men när nu nya förbifart Sjöbo, som sveper alldeles intill den gamla gula teaterladan, är klar så kan vi konstatera: Nej, teatern måste knappast rivas eller flyttas på grund av trafikbullret.

Kultkompaniet och kulturföreningen Tåget har med sina sommaruppsättningar visat att det går att locka dit publik, trots en dunkel och ömsom för varm och ömsom för kall salong. Ja, välbesökt barn- och ungdomsteater har det blivit – unga skådespelare som viker en stor del av sommarlovet har stått ut med sunkiga scenutrymmen för att få vara med.

Rädda Sommarteatern på Sjöbo
Jag står fortfarande för att Parkteatern ska vara kvar och utvecklas


I Stadsparken kommer Orangeriet att bli en glädje för ögat när det lyses upp inifrån, set är jag helt övertygad om. Men jag ser också på Facebook i gruppen ”Gamla Borås” hur just Orangeribygget river upp såren från 1983 när gamla teatern hamnade under grävskopan. Nu i dagarna har bilder på teatern inifrån och utifrån delats och diskuterats flitigt i gruppen. Jag känner helt enkelt att det nu är dags att fatta ett principiellt beslut: Borås stad ska inte riva ytterligare en gammal teater. Parkteatern ska vara kvar.

Men min vision sträcker sig längre än till bara ett bevarande. Jag tänker mig en full renovering som också innebär att byggnaden isoleras och görs användbar åtminstone från tidig vår till sen höst. Jag tänker mig en bred samling av privatpersoner, föreningar och företag som arbetar vidare utifrån den grund som redan finns med sommarteater och fyller på med sång, musik och scenkonst.

Ni boråsare som har hunnit före mig och både tänkt ut och skrivit ner liknande idéer som de jag framför här – tro inte att jag är ute efter att ta äran för att ha hittat på detta. Se det istället som ett stöd och en markering. Jag tänker arbeta för att bevara Parkteatern och det arbetet vill jag göra tillsammans med alla som är intresserade av att fylla byggnaden med innehåll.

TOM ANDERSSON (MP)
kommunalråd med ansvar för kulturfrågorsson (MP).

Källa: bt - Borås har rivit nog med teatrar, Tom Andersson (mp)

Fossilfritt Borås – Nu tar vi nya steg!

Världen har äntligen fått ett klimatavtal! Det ger hopp om framtiden, men för att klara 1,5 grader krävs att alla nu arbetar för minskade utsläpp. Idag skriver jag och Lise Nordin,vår energipolitiska talesperson i riksdagen att Borås ansluter till regeringens fossilfrittutmaning på debattplats i BT. Skrev även om detta i tidigare inlägg.

Fossilfritt Borås
Bild: E-bt

Nya steg för ett fossilfritt Borås

Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av de många aktörer, som gör det som står i vår makt för att bromsa den globala uppvärmningen, skriver Tom Andersson och Lise Nordin.

Kraven växer om en fossilbränslefri värld där oljan och kolet stannar i marken. Enskilda, företag, organisationer – och även kommuner och stater – inser nödvändigheten i att hejda utsläppen av klimatgaser. Men detta sker inte genom ord. Det sker genom stora och små handlingar av otaliga aktörer. Nyligen lanserade regeringen ”Fossilfritt Sverige” för att samla dessa aktörer.

Målsättningen är inte ny för Borås. Kommunfullmäktige har antagit visionen Borås 2025 där det heter att ”Borås är en stad baserad på förnybar energi” och i Borås stads miljömål sammanfattas inriktningen i rubriken ”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”.

Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av de många aktörer, som gör det som står i vår makt för att bromsa den globala uppvärmningen. I Borås stads budget för 2016 hämtar vi exempel på några av de saker som är på gång:

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till åtgärder som kan hjälpa anställda att minska sin koldioxidbelastning vid resor till och från arbetet. Distansarbete, arbetstid under resan för den som åker kollektivt och att underlätta för cyklister är exempel på åtgärder som kan komma ifråga.

Det system som används för att planera måltider kan inte bara räkna näringsvärde, utan också växthusgasutsläpp orsakade av maten. Nu ska Borås stad sätta mål för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider staden serverar. Siktet ska ställas in på årlig förbättring.

Livsmedel till Borås stads verksamheter ska börja levereras till en gemensam central, för vidare samordnad distribution ut till verksamheternas kök. Detta minskar körsträckor och ger lokala företagare ökad möjlighet att delta och konkurrera i kommunala upphandlingar. Förslaget har drivits länge av både Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu har kommunfullmäktige äntligen gett klartecken till att starta genomförandet.

Det viktiga för oss är att förslag som leder i rätt riktning blir av. Därför ärar vi den som äras bör, tackar gärna för goda idéer och ställer oss ödmjukt bakom förslag, såsom det om fri parkering för elbilar och bättre laddningsmöjligheter från Monica Johansson (C). Ett annat exempel är att solcellsdriven belysning ska undersökas efter förslag från Monica Hermansson Friedman (M).

Detta är som vi ser det andan i Fossilfritt Sverige-initiativet, att var och en – företag, myndighet, kommun, organisation – efter sina förutsättningar gör sitt yttersta för minskat fossilberoende. Och tillsammans, med varandra som förebilder, når vi längre.

Tom Andersson (MP)
kommunalråd med ansvar för klimat och miljö

Lise Nordin (MP)
energipolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen

Källa: bt.se