Trots ekonomiska bekymmer ser vi ljust på framtiden

Region Gotland har en ansträngd ekonomi. I år räknar vi med stora underskott främst för att våra utgifter har ökat snabbare än intäkterna. Vi är inte ensamma om att ha detta bekymmer. Alla regioner och landsting brottas med ökade kostnader och var tredje beräknas att gå med underskott. Befolkningen blir äldre vilket ökar behoven av vård och omsorg samtidigt som andelen i arbetsför ålder som kan vara med och finansiera minskar. Statsbidragen har heller inte höjts tillräckligt. Utvecklingen är oroväckande och här på Gotland tar vi fram förslag för att få ordning på ekonomin. Det kommer att krävas stora ansträngningar för att uppnå en stabil ekonomi vilket är basen för vår välfärd över tid.

Det är lätt att få en dyster syn på framtiden när det är besparingar som dominerar diskussionen i medierna. Vi känner därför att det är angeläget att lyfta de ljuspunkter vi ser inför de kommande åren.

I förra veckan var det idel positiva besked om konjunkturläget i Sverige när SCB släppte en rad rapporter. Även Gotland står starkt och utvecklas i en positiv riktning. Nyligen visade småföretagarbarometern att hela 76 procent av de gotländska företagen ansåg sig ha goda tillväxtmöjligheter, vilket var flest i landet. Vi möter ofta människor med idéer och projekt som vi tror stärker Gotland. Vi har i genomsnitt 870 000 besöksnätter varje år och antalet väntas öka. Satsningen på en ny kryssningskaj som hyrs och därmed betalas av en privat aktör kommer utan tvekan att inverka positivt på antalet arbetstillfällen.

Vi lever på en fantastisk ö vars attraktionskraft få orter kan mäta sig med. Medan glesbygdskommuner runt om i Sverige dras med avfolkning är utvecklingen på Gotland den motsatta. Efterfrågan på bostäder är stor och det byggs mycket. Trots att antalet medborgare skrivna på ön har legat stilla ser vi tecken på förändring. Försvarsmakten ska utöka sin etablering, antalet studenter vid Campus Gotland växer och nu väntas ett stort antal människor som behöver nya hem efter att ha varit på flykt. Detta är positivt för Gotland. Vi behöver vara fler för att gemensamt bära investeringar i exempelvis sjukvården.

Gotland har kommit längst med utbyggnaden av bredband vilket ger oss möjligheter att locka fler att flytta till landsbygden. Planerna för en ny elkabel till fastlandet innebär fler jobb inom energisektorn samtidigt som Gotland kan exportera grön el och bidra till att hejda klimatkrisen. Det går bra för Gotland, även om det finns ekonomiska utmaningar.


Isabel Enström (MP), regionråd
Stefaan De Maecker (MP), regionråd

Publicerad i Gotlands Allehanda 13 november 2015

Bredband och fiber till Borås

Det var en stor dag i måndags. På Kommunstyrelsens möte märktes det nog inte så mycket, men en stor och viktig dag var det. Efter en liten fundering från FP om staden verkligen borde äga ett fibernät klubbades ändå förslaget till bredbandsutbyggnad igenom i politisk enighet. Bakom detta till synes snabba beslut ligger ett ihärdigt arbete, med målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag i vår kommun ska ha bredband på minst 100 Mbit/sekund senast 2020.

över 400 miljoner satsas på fiber i Borås
Alla Boråsare borde ha tillgång till en vettig bredbandsuppkoppling


Det som ska hända från 2015 till 2020 är att ytterligare 17.800 hushåll erbjuds att köpa sig anslutning till fibernätet, som levererar en hastighet som för inte så väldigt många år sedan skulle ha räknats som alldeles onödig. Nu i tider av allt mer strömmande innehåll i våra plattor, datorer och TV-apparater har fiberkabel med ljus som leveransmedium blivit det enda långsiktiga alternativet.

Förra året var drygt 30 procent av boråsarna inkopplande på fibernätet, bland dem AB Bostäders hyresgäster och också ett växande antal fiberföreningar utanför tätorterna. Under de kommande fem åren ska alltså ytterligare 41 mil kabel grävas till en kostnad på ungefär 405 miljoner kronor. 17 800 hushåll får erbjudande om att koppla på nätet. Vilket ordning stadsdelar kommer att anslutas är inte spikat och beror bland annat på hur kabelgrävningen kan samordnas med annat grävarbete.

Men när slutmålet är nått har boråsarna äntligen tillgång till den kanske viktigaste nya infrastrukturen sedan el- och telenäten byggdes.

Läs mer i beslutsförslaget
omskrivet i media på bt.se