Därför missar Nyköping hållbart resande

Hållbart resande, bussarna
drivs av förnybart bränsle numera
Ett ofta återkommande tema på bloggen är Nyköpings kommuns svaga arbete kring hållbart resande eller mobility management, alltså påverkan och mjuka åtgärder som ska styra över resande till gång, cykel och kollektivtrafiken.

Det skulle kunna vara provåkarkort i kollektivtrafiken, lån av elcyklar eller tävlingar typ ”min löjligaste bilresa”. Detta är verkligen inte någon rocket science, utan sådana åtgärder är ganska vanliga runt om i svenska städer.

Själv har jag lobbat politiskt för att lyfta frågor kring mobility management åtgärder. Det räcker ju inte med att bygga bra cykelbanor och ge stan en bra busstrafik. Man måste också knuffan och puffa trafikanterna, så de släpper bilen, och prövar andra resealternativ. Men politikerna har svårt att få någon konkret ur händerna, vi ser väldigt lite av mobilty management-åtgärder här i stan.

Att det är ett bortglömt eller nedprioriterat område står klart.

Några färska exempel:

Den europeiska trafikantveckan som infaller i september för en krympande tillvaro. I andra städer kör man tydliga kampanjer. I Nyköping var den enda aktiviteten att man kunde få rösta på hur en nya stadsbuss ska målas.

Mer anmärkningsvärt är tystnaden kring Sörmlandstrafikens nya moderna biljettsystem, som går i skarp läge i morgon 1 oktober. Att döma av informationen blir det många tydliga fördelar som lägres priser; bland annat införs en lågtrafikbiljett till reducerat pris och längre resor inom kommunen blir billigare. (Läs mer om detta på Bussmagasinet)


 Det är ju ett fantastiskt tillfälle att låta fler Nyköpingsbor pröva det nya systemet, genom en prövapå-kampanj. Någon sådan verkar inte vara aktuell. Kanske vill kommunen vänta på att det nya biljettsystemet är igång och fungerar perfekt (för man får nog räkna med lite intrimning)?

Det finns ett mönster i denna Nyköpings passivitet inom hållbart resande. Analysen pekar på att den springande punkten handlar om att kommunen saknar en någon funktion för hållbart resande. Det finns inga tjänstemän eller någon enhet för mobility management. Då finns det heller ingen budget eller plan för hållbart resande. Därmed finns inte heller någon som kan driva och ta ansvar för att frågor kring hållbart resande lyfts.

En sökning på kommunens hemsida är rätt avslöjande. Man får 3 träffar på ”mobility management”, det är dokument från 2010. Sökning på "hållbart resande” ger 47 träffar och i topp ligger en länk kommunens tidning NY som hade ett tema om bättre resande från 2012.

Om man gräver bland dokumenten hittar jag en Transportstrategi som antogs i augusti i år. Den ger lite hopp...

Där hittar jag ett mycket intressant konstaterande om den s k fyrstesgsprincipen: ”I Nyköping sker trafikplanering utifrån fyrstegsprincipen. Syftet med fyrstegsprincipen är att arbeta med resurseffektiva åtgärder i det befintliga transportsystemet. Principen bygger på att arbete med beteendeförändringar, effektivisering av befintlig transportinfrastruktur och enkla ombyggnationer ska föregå större ingrepp som nybyggnation."

Här sägs alltså att man i första hand ska arbeta med beteendeförändringar och effektivisera befintliga vägar. Sådant som man alltså inte hittills gjort. Nu är det tydligen dags...

Men hur Transportstrategin ska bli ett verksamt instrument framgår inte. Jag letar under rubriken ”Styrning” som borde ligga närmast till. Där framgår: ” Transportstrategin är kommunfullmäktiges styrdokument. Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga för att strategin implementeras i kommunens organisation. Dokumentet ska aktualitetsprövas under varje mandatperiod.”

Mer sägs inte hur strategin ska omsättas till handling.

Just nu saknar alltså Nyköping en funktion för att driva hållbart resande. Och det förklarar handlingsförlamningen hittills. 

Men kanske Transportstrategin innebär något. Jag får ta ett snack med KF ordförande, som jag känner.

Genombrott i klimatfrågan genom att EU-länderna ratificerar Parisavtalet !

EU ska nu gemensamt ratificera Parisavtalet och då är det en bra bit på väg att det blir verkstad av alla klimatbesluten.


"Trots den tvekan som finns från enskilda EU-länder – framför allt Polen – räknar Lövin med ett relativt enkelt beslut i dag.

- Nu finns det ett förslag på att vi ska ratificera och det finns också en särskild deklaration om att det här inte ska vara prejudicerande – att det här går fram såpass fort som det gör, säger Lövin.

Om EU gemensamt säger ja kommer Paris-avtalet att kunna träda i kraft betydligt tidigare än planerat. Kraven är att minst 55 länder som står för minst 55 procent av utsläppen ska säga ja – vilket kommer att överträffas med råge vid ett eventuellt EU-ja."

Dyrt och farligt


Miljardrullningen är i full gång igen med fler JAS 39 Gripen plan. Nu, mycket snart efter senaste leveransen av version C/D, ska en ny version av JAS, tillverkas och 65 sådana ska levereras under ett antal år framöver. Kanske klarar vi skattebetalare oss undan med mindre än hundra miljarder den här gången.

Det finns många argument från dem, som vill försvara de svenska satsningarna på krigsflygplan. När man läser om JAS Gripen, är det lätt att bli förundrad. Ett jättelikt och krigiskt, svenskt industriprojekt. Nästan alla artiklar jag sett handlar om höga kostnader men lika ofta beskrivs projektet som en spännande utmaning en fantastisk, teknisk utveckling. Grundtonen är nästan alltid positiv och på något vis beundrande. Fast det är monstruösa krigsmaskiner man talar om.

På senare tid har man börjat diskutera de två gamla modellerna av JAS A/B och C/D, som i praktiken redan skrotats i varje fall tagits ur bruk, trots att den del av dem just levererats. Vissa politiker vill behålla vissa av de gamla krigsplanen, andra inte. Kan man inte återanvända vissa detaljer från de gamla, blir den nya modellen, E, sju respektive 3,5 miljarder dyrare, vilket antagligen var en nyhet för beslutsfattarna i riksdagen men knappast för leverantören. Slutnotan för den nya serien kan vi ännu bara gissa om.

Undrar hur många länder det finns i världen, som anser det värt att utveckla egna krigsflygplan. Ett halvdussin kanske. Varför ska lilla Sverige höra till den klubben? Och varför ska svenskar fortsätta i åratal att ägna sig åt att kränga på andra dessa livsfarliga maskiner med motköpsaffärer, sammanblandning med andra industriprojekt, kanske fler mutaffärer?

Med grönt i regeringen blir det militärgrönt och kärnkraften räcker längre !

Nedmonteringen av det som återstår av gamla Miljöpartiet pågår i regeringen.


Införande av värnplikt med början mönstring redan nästa år?

Påminner lite om äldre mp-motioner frivillig väntjänst och avskaffande av allmän värnplikt för den som vill veta hur MP ställde sig förr.

Vad som sägs om att fasa ut effektskatten stort jubel på Ringhals utanför Varberg?Fakta: Effektskatten


•Effektskatten på kärnkraft infördes år 2000. Den har höjts tre gånger, 2006, 2008 och 2015.
•Den uppgår nu till cirka 8 öre per kilowattimme.
•Effektskatten utgör cirka 30 procent av driftskostnaden för en reaktor. Den ger sammantaget staten 4,5 miljarder i intäkter brutto per år, men skatten är avdragsgill och mycket av den träffar statliga Vattenfall.

Källa: Energikommissionen, promemoria om de befintliga förutsättningarna för svensk elproduktion.

Generationsmålet


Det fastställda, övergripande s.k.generationsmålet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle, där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Så lyder det allmänna och övergripande generationsmålet, det som är överordnat de 16 specifika, svenska miljömålen. Generationsmålet ska vara uppfyllt 2020. Ingen tror väl att det ska bli verklighet men målsättningar kan vara bra ändå. Här är de 16 miljömålen

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Bara naturlig försurning
- Giftfri miljö
- Skyddande ozonskikt
- Säker strålmiljö
- Ingen övergödning
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Myllrande våtmarker
- Levande skogar
- Ett rikt odlingslandskap
- Storslagen fjällmiljö
- God bebyggd miljö
- Ett rikt växt- och djurliv

Miljömålen har en egen hemsida, "miljömål.se", där närmare information finns, med bilder och allt. Under de 16 miljömålen ligger 24 etappmål, vilkas syfte är att underlätta för de 16 miljömålen. Det första etappmålet gäller klimatpåverkan, sedan följer två etappmål för avfall, 10 för biologiska mångfald, åtta för farliga ämnen och tre för luftföroreningar. Jag kunde faktiskt inte läsa om etappmålen på själva miljömålsportalen men hittade dem på naturvårdsverkets hemsida.

En särskild, parlamentariskt utsedd miljömålsberedning har nyligen avlämnat ett slutbetänkande för klimatpolitiken, där klimatmålen ges även en kronologisk dimension. Hur många procent av det ena och det andra som ska vara uppnådda vilket år är inte lätt att komma ihåg, särskilt som uppgifterna varierat över tiden och eftersom olika sådana mål finns i EU och i olika länder. Den intresserade kan helt enkelt googla miljömålsberedningen.

Flera av miljömålen är beroende av att vi har ett någorlunda normalt klimat, ett av dem är just att hantera klimatproblemet. Fossilindustrin med kol, olja och gas, d.v.s. vår användning av fossila bränslen, är ett hot mot klimatet. Det finns fortfarande människor som propagerar för fossilindustrin och fossilanvändningen. De är färre nu men i en del länder är det fler och mäktigare än i andra. USA sticker ut med ett gäng tongivande republikanaer, inklusive deras presidentkandidat Trump, som fortfarande förnekar hela klimatproblemet.

PS. Förresten, undrar jag hur regeringen, inklusive MP, kunde få sitt beslut att låta Vattenfall sälja sin brunkolstillgångar i Tyskland till riskkapitalister att passa ihop med generationsmålet/ds

Gruvdebatt i riksdagen

Idag deltog jag i riksdagens debatt om gruvor och gruvavfall i riksdagen. Du kan se hela debatten här. Nedan kan du läsa mitt inledningsanförande:

TALMAN

Idag debatterar vi Riksrevisionens rapport om statens ekonomiska risker i fråga om gruvavfall. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Två fartkameror och en skattehöjning. Det fick vi av gruvan.
Vi var nog många som bänkade oss framför TV:n igår för att se starten av PO Tidholms serie ”Resten av Sverige”. Speciellt intressant för dagens debatt var inslage om Tapuligruvan utanför Pajala. Där intervjuades kommunpolitiker, tjänstemän och andra kommuninvånare . Citatet om fartkamerorna och skattehöjningen återgavs av författaren och Pajalabon Mikael Niemi.

I januari 2013 besökte jag Pajala. Brytningen av järnmalm, som då pågått i några månader, hade gett framtidstro i bygden, flyttströmmarna hade vänt, kommunen satsade 60 miljoner i nya bostäder och regeringen anslog extra pengar för att förstärka vägen från Svappavara för de tunga långtradarna. I riksdagen debatterade vi om vägen skulle elektrifieras eller om en järnväg skulle byggas till Pajala.

I december 2014 gick gruvan i konkurs. Husen står nu tomma, slagghögarna ligger övergivna. Och vilka får vara med och betala för drömmen om gruvan? Jo, skattebetalarna. I Pajala och resten av landet. Vi får också betala för hanteringen av gruvavfallet. Trots de krav på ekonomisk säkerhet som ställdes på bolaget Northland Resources när de fick tillstånd att börja bryta. 

TALMAN

Gruvverksamhet och annan mineralutvinning har varit och är av stor betydelse för Sverige. Vår ekonomiska utveckling har i hög grad varit baserad på exploatering och förädling av inhemska råvaror som malm, skog och vattenkraft. Men utvinningen har också orsakat och orsakar stora ingrepp och skador på naturen och hälsorisker för människor.

En framtidsorienterad och hållbar mineralpolitik måste bygga på en helhetssyn som omfattar inte bara drömmen om pengar och arbetstillfällen och utan också påverkan på naturen, samhället och relationen människa–natur. I Sverige och i resten av världen.

Därför välkomnar Miljöpartiet Riksrevisionens granskning. Den belyser flera problem med gruvindustrin i Sverige och föreslår en rad viktiga förändringar. Det handlar både om bättre, säkrare finansieringslösningar, moderna metoder för att ta hand om avfallet och utökad klassificering av gruvavfall med farliga egenskaper.

TALMAN

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett föregångsland för en miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering. Regeringen är i sin skrivelse tydlig med att kostnaderna för efterbehandling och avfallshantering från gruvverksamhet inte ska belasta staten och skattebetalarna. Regeringen har också redan gjort en rad åtgärder med anledning av skrivelsen.

Bland annat har man påbörjat ett arbetet kring vilka insatser eller åtgärder som behövs för att säkerställa att det finns tillräckliga ekonomiska säkerheter. En bransch- eller försäkringslösning är något som Miljöpartiet sedan tidigare har föreslagit ska utredas. Men det kan säkert finnas även andra sätt att se till att kostnaden hamnar där den ska enligt principen – förorenaren betalar. Dvs hos gruvbolagen, inte hos skattebetalarna.

Och hur bolagen tar han om gruvavfallet är en stor och viktig fråga TALMAN. Hela 83% av Sveriges uppkomna avfallsmängd kommer ifrån utvinningsavfallet från gruvindustrin.

Det är nödvändigt att finna alternativa användningsområden för gruvavfallet , som återanrikning eller som ballastmaterial inom infrastruktur och samhällsplanering. Regeringen uppdrog därför i april i år åt Naturvårdsverket och Statens geologiska undersökningar, SGU, att tillsammans ta fram en långsiktig strategi för hantering av utvinningsavfall och göra en bedömning av åtgärder för efterbehandling med beaktande av alternativ användning av utvinningsavfall.

Det här är ett steg mot en mer cirkulärekonomi. Ett annat, för Miljöpartiet, viktigt steg mot en cirkulär ekonomi är att vi återvinner mineraler och andra naturresurser i högre grad. Bland annat från våra bebyggda miljöer. Här finns stora mängder metaller att återanvända.  Ämnen i produkter och anläggningar som inte längre används men som bara ligger kvar. Ett exempel är alla nedgrävda uttjänta kablar som innehåller bly och koppar från f d Banverket och Telia. Vår lagstiftning innehåller inte några krav på att plocka upp dessa fyndigheter för återanvändning. Det finns också oklarheter kring vem som har rättigheter att ”bryta” dessa mineraltillgångar och hur värdet ska fördelas. Miljöpartiet menar att regeringen bör vidta åtgärder för att underlätta denna så kallade urban mining och andra sätt att återanvända metaller och övriga naturresurser i vårt land.

Detta sagt som en utvikning, TALMAN, för dagens debatt handlar ju om gruvavfallet. Men jag vill ändå passa på att understryka att Miljöpartiet driver flera förslag för En hållbar mineralpolitik som för den intresserade finns sammanfattade i en riksdagsmotion med just namnet ”En hållbar mineralpolitik” som vi lämnade in under förra mandatperioden.

Men, TALMAN, tillbaka till betänkandet och skrivelsen.

Regeringen konstaterar i sin skrivelse i likhet med Riksrevisionen att arbetet med klassificering av visst utvinningsavfall som farligt avfall bör prioriteras. Vissa typer av sulfidhaltigt gråbergsavfall kan t ex generera giftigt, cancerframkallande och ekotoxiskt lakvatten som även kan vara giftigt för människor vid direktexponering. Ibland finns också radioaktiva ämnen och tungmetaller i avfallet. Riksrevisionen uppmärksammar i sin rapport att en stor del av gruvavfallet har farliga egenskaper med att bara en liten del av avfallet faktiskt klassificerats som farligt. Detta har nu regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att åtgärda.

Regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport är några steg i riktningen mot en miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering

Glädjande är också, TALMAN, att vi nu också ser steg i rätt riktning på andra håll:

Ett exempel är högsta förvaltningsdomstolens beslut avseende brytning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, norr om Gränna, stärker skyddet av Natura 2000-områden i Sverige och är ett viktigt prejudikat som jag hoppas blir vägledande i framtiden.

Ett annat exempel är att Havs- och vattenmyndigheten besluta om att peka ut 28 anläggningar som riksintresse för vattenförsörjning.. Det rör sig om områden med anläggningar från norr till söder i Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner personer med dricksvatten. Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner.

Och ett tredje exempel, och något som miljöpartiet kämpat för i många år, är regeringens beslut att skydda området kring Bästeträsk på Gotland och Ojnare. Det är ett steg mot en bättre balans mellan miljö och produktionsintressen. Och ett tecken på en politisk insikt om vikten av att värna vårt dricksvatten. Jag hoppas att den insikten också kommer att finnas när försvarets skjutövningar över Vättern når regeringens bord. Redan idag är det mer än en kvarts miljon människor som får dricksvatten från Vättern, landets största dricksvattentäkt.

TALMAN

Som miljöpartist är jag stolt över att den Socialdemokratiska och Miljöpartistiska regeringen är överens om att Sveriges gruvnäring ska vara miljömässigt hållbar. Att miljökraven för prospektering och provborrning nu successivt kommer att förbättras och hänsyn också ska tas till lokala näringar. Och för att vi inte öppnar upp för utvinning av uran, olja eller gas.

Ett modernt hållbart samhälle överexploaterar inte jordens resurser. Vi har ingen rätt att lämna över en än sämre värld till nästa generation. Det finns inga oändliga resurser av metaller. Vi måste i första hand återanvända de vi redan brutit. Och när vi bryter nytt göra det med hänsyn både till naturen och kommande generationer. Och se till att den som bryter också ska betala för att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt.

TACK

 

 

 

 

Grönt vägval avgörande även i regeringsfrågan efter valet 2018 !


Ganska intressant är att följa trenden i pollofpolls.se än de ryckiga nätningar som sker enskilt.

Jag tror de flesta efter halva mandatperioden nu glömt valresultaten som ligger till grund. Nya väljare kommer till, gamla faller ifrån och en del ändrar sig.

Sett till senaste året skulle M ha en uppåtgående trend. Förmodar att deras högervridning från "Öppna hjärtan" till "Hårdare tag" och att locka gammelmoderater från SD är ett utslag av detta. Så länge inte alliansen har ett gemensamt alternativ är det ointressant vad som händer på högersidan.

Intressant är också att Miljöpartiet tagit mest stryk på vänstersidan. Det skiljer ju inget mellan S och MP idag och de stora vinnarna på detta är V.

I o med att S nu deklarerat att de gör en egen valrörelse, förmodar att alliansen samlar ihop sig så ska alltså MP gå fram själv och svåra konkurrenter blir då V.

Vad ska MP gå fram på i valet som fortfarande sitter i regering med S ? De har bara haft maktpolitik i fokus och ser inget alternativ än att släppa bindningen till BLOCKEN i valrörelsen hur det nu ska gå till?

alternativ 1 (status quo)

MP går ut och röstmaximerar men har samma ambitioner som idag att delta i den regering som sitter. Allt för att behålla sina sex ministerposter och allt för att fortsätta den inslagna vägen som "samarbetsregering". Det lär bli inte bli någon röstmaximering då S inte kommer att släppa stödröster till MP i onödan. MP:s trovärdighet är kraftigt ifrågasatt då det också finns gott om kompromisser som ogillas av gröna kärnväljare.

alternativ 2 (mitt huvudförslag)

MP utser SD som huvudmotståndare i valet och kommer att göra ALLT för att minska dess inflytande. De lämnar bud att öppet medverka till någon form av allianstyre inte minst i budgetsammanhang bli som Vänsterpartiet i förhållande till den rödgröna regeringen fast till höger. Det innebär att de offrar de sex ministrarna under Löfven. Frigör sig från att S ska ha en dominerande roll vädjar till en ansvarsfull allians att också bli en "samarbetsregering" denna gången åt vänster i huvudsak med uppgörelser med S och MP. Det finns MAJORITET för budgetar och S, V och SD försätts i opposition.

Det är ett nytt radikalt ställningstagande som ger alliansen två alternativ: MP eller SD. MP har i dagsläget 75 % rödgröna väljare men en hel del av dem har redan gått förlorade till V och F! och bör stanna där. Inga stödröster kan påräknas från S men väl i form av en borgerlighet till vänster som ser sin räddningsplanks för en ny grönblå allianspolitik.

alternativ 3 (Grön omstart fick rätt det blev fokus på partiprogrammet igen)

MP går ut med maximal röstmaximering att locka väljare från olika håll. Det är inte intressant att vara med i någon regering efter valet det får bli som det blir. Nu gäller det med alla medel rädda grönt och MP. Förmodligen inser många att MP ändå tillhör vänstersidan och vissa stödröster hämtas hem från V för att rädda MP kvar i riksdagen. De tycker att det är bra med grön självrannsakan och många i Riksdagsgruppen i nuvarande MP får söka jobb som statssekreterare och kanslister då deras saga är all i rikspolitiken som väljarnas beslutfattare.

Liv i Storsjön


Skarv har flyttat in vid, till, i, på, vad säger man, Storsjön (se bild på "vår" vik till vänster). De första skarvarna syntes för bara något år sedan. Nu är de ett stort gäng. I skärgårdarna är skarvarna omtvistade, för att de skapar stora kolonier som konkurrerar ut andra och som kan förstöra en holme på kort tid. Men det lär inte vara så farligt, för holmen hämtar sig relativt snart, när skarvkolonin flyttat, har jag hört. Skarven, som ibland kallats ålakråka, ogillades också av fiskare, särskilt ålfiskare för att de fick dela med sig av ålen. Numera hoppas man att det inte finns några ålfiskare kvar, eftersom ålen är akut utrotningshotad. Ingen borde äta ål längre och ingen borde fiska den. Det är en klen tröst att man då inte heller behöver bekymra sig för skarvar, som stjäl ål. Undrar om skarven tar gös också, för gös har vi gott om här i Storsjön. Den vill vi inte dela med oss för mycket av. Hur ska vi göra då? Hägrarna tar redan en del, fiskljuse och, antar jag, örn också. Det räcker nog till oss allihop. Vi hoppas helt enkelt att skarven inte konkurrerar ut änder, skrak och andra sjöfåglar.

Apropå fisket i Storsjön, förresten, så är det då och då, särskilt när isen ligger, okända människor här och fiskar. Om man frågar, brukar de påstå att de fiskar för rena nöjets skull och att de släpper i all fångad fisk igen. En egendomlig hobby, som jag inte tror riktigt på. Det hänvisas till tillstånd från någon, som fått det av någon. Det tror jag inte heller riktigt på. Kanske, kanske inte men oavsett det, är det tveksamt, om fiskerätt här, ger att upplåta rätten vidare hur som helst. Tror inte det. En historia på bygden berättar också att det förekommit fiske under falsk flagg, d.v.s. med redskap som märkts med namn på någon som har fiskerätt. Ni hör. Det händer spännande saker här ute på vischan. Å andra sidan är problemet hittills ett icke-problem. Fisken verkar, som sagt. räcka till. Lägger man fem, sex nät på rätt ställe, kan man få 15-20 gösar på ett lägg. Abborren och gäddan har det med åren blivit tunnsått med. Läste någonstans att gösen trivs i övergödda vatten, medan de andra tar stryk. Och, även om Storsjön är vacker att se på, så är den övergödd så att det räcker. Dessutom har den för tillfället väldigt lite vatten. Själv tror jag ju att det är mindre än någonsin men den person som vaktar på en tröskel nedströms påstår att dämningen är fast, så vattennivån blir varken högre eller lägre än tröskelns nivå. Lägre, förutsatt att det regnar då och då, förstås. Det brukar vi inte behöva klaga på, även om det i sommar och nu på hösten kommit väldigt lite regn. På våren är vattennivån i Storsjön vanligen, så där, en meter högre än så här års.

Oberoende grön står bakom prioritering att satsa på Lindvallen i Tofta och ny 50 meters simanläggning på Håsten !


På MP Varbergs möten är ALLA VÄLKOMNA INGET KRAV PÅ MEDLEMSSKAP. Det vill säga även jag är välkommen.

Hur fungerar samarbetet i kultur- och fritidsnämnden i Varberg?

Inom alliansgruppen i min nämnd kultur och fritidsnämnden är det KRAV PÅ MEDLEMSKAP I MP om jag ska få närvara på deras möten. Detta eftersom det är en uppgörelse mellan partierna vilka som ingår i majoriteten: dvs Alliansen + MP.

I och med detta krav har alliansen i kultur- och fritid ingen majoritet längre utan MÅSTE ha ett parti med sig om det blir tvist i någon fråga. Det vanligaste är att allianspartierna gör upp med S i arbetsutskottet som föregår varje nämndsmöte men det är inte alltid det kan bli så.

S undviker också att i kultur- och fritidsnämnden att få onödig splittring utan är ett ganska bra och samverkande parti.

Jag prioriterar satsning på Lindvallen i Tofta och ny simhall på Håsten

Jag vill ändå här ta med några tankar där jag uppfattar som att alliansgruppen + blivit överspelade. Det var när vi skulle göra prioriteringar i en budget och vi fick som blixt klar himmel order att spara 25 % på våra önskemål.

Jag uppfattade som alliansgruppen hade önskemål om att Lindvallen i Tofta var angelägnare än uppfräschning av Varbergs teater. När det kom fram till nämnden blev det tvärtom. Det blev helt enkelt inte en angelägenhetsfråga utan hur ordern från ksau och ekonomikontoret skulle verkställas.

En annan stor fråga som kommer nu är Simhallen på Håsten en historia där ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) MAJORITETEN där har satt ett maxtak på 300 miljoner. Förstudien som är klar visar att inget alternativ kommer att underskrida detta taket.

Simhallsanläggningen kommer att gå på mer än 300 miljoner och kommunstyrelsen arbetsutskott får då avgöra: Vill de ha en NY simanläggning eller vill de inte?

I min värld så ska det byggas en funktionell anläggning för elittävlingar samt beredas plats för allmänheten. Inget mindre än 50 meter för det saknas en sådan inomhusanläggning i Varberg.

AI,…


... artificiell intelligens, är en spännande företeelse inom IT-industrin. I människans jakt på nya slavar och ett bekvämare liv ingår att skaffa sig någon som gör “skitgörat” - snabbare, billigare, kanske bättre. Det är väl egentligen drivkraften, bortsett som vanligt från möjligheter att tjäna pengar och skaffa mer makt.

Robotar med artificiell intelligens skulle kunna fatta egna beslut och lära sig nya saker. Vissa tror att robotar med AI i framtiden skulle kunna gissa och associera fritt och t.om. ha känslor. En association, en rent mänsklig sådan alltså, som jag just fick, är en scen med en AI-robot hos sin “shrink”. Med en sådan patient måste AIKBT duga, mindre programeringsinsatser. Du tycker att spindlar är läskiga. Här är ett par praktexemplar. Ta hand om dem en stund, ska jag titta på källkoden. Typ. Roboten har för länge sedan räknat ut att spindlarna inte är farliga men vid programeringen hade man missat en för en AI-robot traumatisk händelse under tillverkningen. O.s.v.

Sedan länge har det spekulerats om farorna med robotar, som till slut blir så intelligenta att de tar över och så att människan tappar kontrollen. Hur stor är risken och hur farligt är det? Någon spekulerar om att det är farligare än kärnvapen, alltså en fara för hela mänskligheten. Andra tror fortfarande att det bara är science fiction. Vad jag tror? Tja, eftersom jag får gissa fritt här på min egen blogg, lutar jag mer åt det sistnämnda. Det liknar ett drag av hybris att tro att det mänskliga intellektet är så stort att det är större än sig självt. Perpetuum mobile är en tjusig idé men jag tror inte människan kan fixa det, i varje fall inte, innan man förstört planeten på något annat sätt.


Hurula – Vapen till dom hopplösaRobert Hurula följer nu upp sitt debutalbum Vi är människorna våra föräldrar varnade oss för med Vapen till dom hopplösa. Ljudbilden är mer smutsig, trots nytillkomna stråkar och syntar och uppgivenheten ekar över hela skivan. Hurula formulerar blod och det är så det känns. Det här är ingen musik som smäller ihjäl mörkret, som jagar bort det, utan den förklarar snarare varför mycket känns jävligt jobbigt. Den förstår och tar en i handen. Hurula fångar mycket av både samhället och relationer i texterna och särskilt märks sprickorna. Samhället behöver livvakter och ens inre behöver livvakter, men det finns ingen där. 

Kom över nu är en av de starkaste låtarna jag hört på flera år, ”jag önskar jag kunde va så bra som jag borde, lyssna, jag försöker, snälla tro mig!”, sjunger Hurula och vädjar nästan desperat ”kom över nu”. Det finns en stor sorg som ligger över många rader, en utmattad sådan men inget sopas under mattan. Musiken talar samma språk som texterna. Den river upp och plåstrar om i samma ögonblick, skär och läker samtidigt. I Ont som jag känns det som att Broder Daniel har vaknat till liv igen, det är en väldigt tydlig referens över hela skivan, men sämre influenser kan en definitivt ha. Första albumet var mer direkt, mer lättillgängligt, medan detta mer handlar om en stark helhet som jag ser komma växa än mer med tiden. Det är dock live som Hurula är som allra bäst, när punkigt larm möter sorgsen eftertänksamhet ska du vara precis intill explosionen. Då känns den som allra mest.   

Du hittar Vapen till dom hopplösa på bland annat CDON

Miljöpartiet bör bryta med den S-ledda regeringen och göra en #Grönomstart !


Socialdemokraterna dumpar Miljöpartiet ja så uttrycker sig Tommy Rydfelt i rubriken på sin blogg.

Å andra sidan är det bra för de samarbeten i Halland i region och i kommuner där Miljöpartiet sitter i majoritet med Alliansen att några gemensamma valutspel inte verkar aktuella med S som "stör" dettta samarbete.

Bryta blockpolitiken

S vill bryta upp blockpolitiken och har nu (tillsammans med MP) 15 blocköverskridande överenskommelser och vill utveckla detta ytterligare. Det finns anledning för MP att också göra det men på sina villkor.

Jag har alltid pläderat för majoritetskonstellationer och det finns prövat och beprövat i Halland. Att då ha en svag regering och en lika orolig opposition är inget eftersträvansvärt.

Att MP överhuvudtaget sitter i en minoritetsregering med det svaga stöd man fick i valet är ganska otroligt. Inte minst alla eftergifter som gjorts i denna regering. Vad är de sex ministerposterna man fick i denna regering värda 2018?

De socialdemokratiska ministrarna ska jobba för S i valet och för vilka ska de sex ministrarna i MP jobba för? MP ska gå till val på vad då? Kompromisser? Fler blocköverskridande överenskommelser? Starkare stöd för de gröna frågorna?

Om Miljöpartiet vill bryta blockpolitiken och samtidigt få in gröna frågor minska inflytandet från SD så är det en alliansstödd regering som gäller. Miljöpartiet behöver nödvändigvis inte ingå i den utan de kan fungera som V gör idag. Vara delaktig i budgetar i övrigt stå helt fria.

Mp i nuvarande regering?

Tyvärr är Miljöpartiet ett sänke i den regering som regerar nu. S dominerar helt villkoren men den tar sig fram då det inte finns något motalternativ. Alliansen går fram med separata budgetar och SD kan säga vad som helst. V har specialingång just när det gäller budgeten men varför har de det? Det är för att allianspartierna krävde att de skulle vara med enligt DÖ-uppgörelsen för att släppa fram Stefan Löfven.

Miljöpartiet har iaf fått pröva på hur det är att vara i regering. Det är första gången men avsaknaden av gröna partier som också sitter i regering samtidigt gör MP till ett grönt offer.

Visserligen kan de tekniska framstegen i rätt tid och ökad medvetenhet i rätt tid i gröna frågor profiteras på men Miljöpartiet ses som toppstyrt, elitistiskt och alltför teknokratiskt för att jag ska känna igen mig längre.

Slutsats: MP:s riksdagsgrupp får själva välja hur de ska agera men jag ser ingen anledning att nuvarande riksdagsgrupp får mitt förtroende i nästa val. Det behövs komma in helt andra människor med andra erfarenheter om Miljöpartiet ska återfå mitt förtroende tillbaka.

Mer i rutan


En bil voltade i Skänninge. LHC förlorade i hockey mot Färjestad. Långa köer till barnpsykiatrin i Östergötland. Händer det mer där än här? Det händer numera aldrig något i Sörmland, som är värt morgonnyheter. Lokalnyheter är kanske inte världens mest spännande men för många spelar de stor roll. Sörmland bevärdigas inte längre med egna lokalnyheter. Inte i TV4, som lagt ner alla sina och inte i SVT heller. SVT har väl inte glömt Södermanland? Eller så är det bara fråga om, hur man riktar sin tv-antenn. Har för mig att någon förståsigpåare för några år sedan påstod att vår antenn är riktad åt norrköpingshållet, för att vi skulle få bättre bild.

Vår tv-antenn är en vanlig gammaldags antenn, som ser ut som sådana gjort - inte se'n eldkvarn brann men länge ändå, kanske i ett halvt sekel. En fördel är att den går att ha inomhus, på kallvinden. Vi har valt att inte ha någon parabol. Men vi kan se SVT, TV4 och TV6 och så har vi ju datorerna förstås och mobilt bredband. Med datorerna och en router, liten som en grytlapp, kan man se nyheter olika "playprogram" och Netflix, Youtube och ägna sig åt sociala media, blogga, mejla och lite av varje. Alla de där skärmnöjena ska väl räcka. Dessutom lär det redan nu vara klart att vi nästa år kommer att få fiberkabel i området. Mera input, fler förströelser, snabbare kommunikation.

Snart kan man sitta inne hela dagen och roa sig, snart behöver man inte gå ut i skogen, åka ut på sjön eller bara sitta ute och njuta av tranorna och det vackra höstvädret. Vad var det där nu för association? Man måste inte hitta motsättningar i allt. Både och är ofta ett roligare svar än varken eller.

VP

Vallhundsprovet, det grundläggande provet för vallhundar. För bordercollien är det dessutom ett krav för att få avla på hunden. Är det svårt eller lätt? Jag tycker det är svårt men förutsättningar varierar så klart mellan olika hundägare. De flesta som väljer att pröva sin bordecollie klarar det, om än inte alltid på första försöket. Få [...]

S tar åter kommandot och öppnar för nya konstellationer efter nästa val !


Inget samarbete för S med MP i valet 2018 de vill ha mer samarbeten. Efter går MP och säger samma sak - vi gör som S.

Gemensam budget som sträcker långt in i nästa mandatperiod och 15 blocköverskridande uppgörelser här gäller det att befästa makten.

Alliansen är idag oerhört splittrad och inget regeringsalternativ. Kd som ligger under spärren i de flesta av mätningarna kommer inte att förhandla med SD.

Det bästa vapnet för rödgrönt kom med en mätning hur partiernas väljare ställer sig till samarbete med SD.
Göra allt för att minska SD:s inflytande

M 28
KD 33
L 46
C 41
S 60
MP 81
V 74

Samarbeta med SD där man har liknande uppfattning

M 61
KD 56
L 50
C 48
S 29
MP 17
V 9

Det här med alliansens maskhållning gentemot SD försöker allianspartierna dölja och inom Liberalerna och Centern råder det total splittring i väljarleden. Inte minst bidrar vankelmodigheten hos Moderaterna att bidra till det hela. Man talar hela tiden om en allians men i budgetsammanhang får de ändå inte ihop det tillsammans.

Framförallt sätter detta nu press på alliansen att samla sig till ett gångbart alternativ inte bara snacka. De låter rödgrönt och V lägga budgetar som DÖ (decemberuppgörelsen gällde) men skjuter på sina problem till nästa val. Det är inte trovärdigt !

En söndagsmorgontanke


Min far dog, när jag var två, så honom kunde jag inte sörja. Det lämnade i stället ett tomrum för resten av livet. När min mor dog, sörjde jag inte tillräckligt. Det låter kanske kallt men så var det. Skälen? Nja... det är komplicerat. När äldre släktingar dog, kändes en sorts sorg, det medges. Morfar och Farmor var viktiga personer. Men ändå var det någon sorts naturlig livets gång och det var inte så märkvärdigt. Några tankar om saknad framöver men sorgen var, krasst uttryckt, över strax efter att man lämnat begravningen och kyrkan.

Men för några år sedan dog en nära vän. Lite i förtid, även om han inte var purung. Det kändes. Det kändes ordentligt och länge, fortfarande faktiskt. Jag har undrat över det där. Varför jag blev mer ledsen för det ena än för det andra. Vad sorgen egentligen är för något. Att bli lämnad är svårt, att bli lämnad delvis är motigt, att bli lämnad helt och hållet och för gott är riktigt, riktigt besvärligt. Ju viktigare den lämnande varit, desto svårare. Det är klart att det inte är besvärligt att bli lämnad av någon, som man inte bryr sig om att de lämnar. Men är det bara det sorg är, att man är ledsen för att bli lämnad? Vore det att förenkla, att reducera sorgen till bara den egna känslan av saknad eller ensamhet? Till ekvationen hör på något vis de kvalifikationer och känslor, som den som lämnat hade, just det som skapade saknaden men i slutänden är det ändå bara ens egna känslor för de egenskaperna, som är sorg. Det finns ingen objektiv sorg.

Oberoende grön fick igenom motion om utegym i Varbergs kommunfullmäktige !


Så fick jag då igenom min motion om fler utegym i Varberg.

Som HN skriver "fler utegym ska få fler att hoppa i träningskläderna".

Intressant är också hur vissa i kommunfullmäktige visar mer eller mindre intresse för en motion som varit på tapeten innan i annan form och av ett annat parti. Jag lämnade in motionen som miljöpartist men inte ens miljöpartisterna behagade gå upp och ta ansvar för motionen då jag "blockerades" på läktaren att komma in och prata för den.

"I tisdags kväll skulle fullmäktige rösta om Pierre Ringborgs förslag och det blev ett ja. Pierre Ringborg var miljöpartist när han lämnade in motionen och i dag är han partilös. Ingen av hans gamla partikamrater argumenterade för hans förslag.

Däremot gick Jeanette Qvist (S) upp i talarstolen med en hälsning från Britta Stribén (S) som satt i fullmäktige tidigare. 2011 lämnade nämligen Stribén in ett förslag om samma sak, en motion som fick nej.
– Hon fick avslag 2011. 2014 kommer Pierre med denna fantastiska idé, den får ligga till sig och nu är vi redo att yrka bifall. Väldigt roligt, skam den som ger sig! Jag ska bara hälsa från Britta och säga tack och grattis Pierre, sa Jeanette Qvist "

Motion angående fler utegym i Varbergs kommun


Det finns ett behov av att våra fysiska aktiviteter när vi är ute får tillgång till utegym för att främja vår rörlighet i leder och muskler.Det finns sporadiska inslag redan i Varberg bl.a.i Påskbergsskogen.

Enkla trä och stålkonstruktioner i naturen eller på särskilda platser bör utökas precis som lekplatser för barn är avsedda att hålla sig i trim.

Många orter har mer eller mindre avancerade ställen med utegym och det ska vara spontant och improviserat för deltagaren att kunna använda sig av redskapen med det som finns placerat där..


Jag hemställer att kommunfullmäktige må besluta om

att fler platser sätts upp lämpliga redskap i trä- och/eller stålkonstruktion för allmänheten.

att skötsel av dessa utegym sköts på samma sätt som våra lekplatser för barn i kommunen.


Varberg den 5 juni 2014


Pierre Ringborg (MP)

Skriverier


IT-åldern har inte inneburit att utrymmet för skrivna texter minskat. Det står alldeles klart att skrivtecknen inte måste appliceras på sten eller ens på papper. Det går utmärkt på hårddiskar, på skärmar, i mejl, mobiler eller moln och överallt i cyberrymden. IT-eran har medfört ett mångfaldigande av skrivna texter, som är större än vad någon kunnat förutspå.

Jag har som avtalsjurist ägnat mycket tid åt att skriva på jobbet. Det språket och de texterna har sitt eget liv, som man i bästa fall och med mycket träning kommer nära. Stereotypt, högtravande, återkommande begrepp, fyrkantigt helt enkelt. Varken det professionella språket, som man i jobbet kämpar för att lära sig eller kanslisvenska i största allmänhet, är vackert. Använder man det i arbetet, sätter det, tyvärr kan man nog säga, sin prägel även på annat skrivande.

Det var länge sedan jag skrotade alla planer på att skriva en bok eller två, att skrivandet skulle få en skönlitterär sida också. Jag höll på och tragglade med det länge men det blev aldrig riktigt, vad jag tänkt mig. Inte bra nog, tyckte jag. Det var det nog inte heller. Språket var nog OK men viljan räckte inte. Jag var helt enkelt inte tillräckligt sugen och disciplinerad, hade inte rätt glöd att dela med mig.

Hade det kunnat bli något bra då? Kanske inte, kanske var det storhetsvansinne att ens tro på den möjligheten. Men jag var för feg eller för lat att testa. Ångrar jag det? Nja, inte särskilt, kanske lite. Som terapi kan jag alltid skriva några inlägg här på bloggen.

Vad skulle jag ha velat bli, om inte jurist? Journalist kanske, undersökande, skrivande journalist verkar vara ett spännande och givande yrke. Det kunde ha varit kul, om man hamnat på rätt ställe. Inte lika stolpigt som kontraktsarbetet. Stressen, som man föreställer sig i det yrket, lockar visserligen inte. Men den hade jag ändå tillräckligt av som advokat och bolagsjurist. Varför det inte blev journalistiken utan juridiken, kan jag ju fråga mig. Omständigheter.

Livet utvecklar sig efter tillfälligheter och händelser man råkar in i. Man hamnar i ett hem, i en skola, i ett yrke, i relationer. Hur många av besluten är egentligen genomtänkta och planerade? Hur stor del av livet bygger över huvud taget på medvetna beslut? Man styrs av de levnadsförutsättningar man fått, vad man råkar ut för, vilka vänner man har, vad föräldrar, släkt och samhället tycker o.s.v. Det gäller att spela med de kort man fick i given och mest är det som att trycka på "random-knappen". Oboy, vilka liknelser!

I Sverige delar vi på folk utvisade papperslösa ska ut – nyanlända ska välkomnas !


Birger Schlaug lägger upp en straffspark mot MP som går i mål. Förmodar att han nu efter detta är portad på MP-kongresser för all framtid. Senast jag såg honom på en sån var valkongressen i Göteborg 2014.

Nu när det blivit officiellt att jag lämnnat MP kan jag helt koncentrera mig på lokalpolitiken och kan tycka hur som helst utan att det sätts i relation till Miljöpartiet. Jag kan t.ex. tycka att jagandet av papperslösa som ska utvisas inte känns som en prioriterad uppgift för polisen.

"Dagens lagstiftning gör det svårt för polisen att hinna med alla utvisningsbeslut.

– Efter fyra år preskriberas ett beslut. Så ett stort antal av dessa ärenden preskriberas utan att vi har hittat personen, säger Per Löwenberg gruppchef för gränspolissektionen.

Lagen ger de människor på flykt som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd rätt att ansöka på nytt fyra år senare"

Samtidigt med att polisen nu får jaga utvisade och papperslösa effektivare så ska kommunerna bereda plats för nyanlända.

Kf-beslut Varberg 20 september 2016


"Sedan den 1 mars i år gäller bosättningslagen. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Varbergs kommuns avtal med Migrationsverket säger att Varberg ska ta emot 201 personer i år.

Bland dessa flyktingar kan det finnas stora familjer och kommunen kan få problem att hitta bostad åt dem inom sina ordinarie kanaler. För att lösa deras boendesituation ska kommunen nu köpa in "nödvändigt antal en- eller tvåfamiljshus, av enklare karaktär", som det står i beslutet.
20 miljoner kronor avsätts för inköpen i år. Serviceförvaltningen ska ha hand om husen och teckna hyreskontrakten."

Således statens uppgift är att med polisens hjälp se till att rensa bort de som fått utvisningsbeslut medan min uppgift som kommunpolitiker är att hälsa alla nyanlända välkomna till vår kommun och hoppas de ska trivas.

I sammanhanget är varbergslösningen en spottloska i ansiktet både mot privata fastighetsögare och det kommunala bostadsbolaget att hjälpt till tillräckligt då de har sina köer att ta hand om. Vore det inte bättre att avtala direkt med dem om sociala kontrakt?

Jag förstår inte riktigt om detta är en hållbar lösning att inte "marknaden" är gångbar och inom marknaden kunna komma överens än att kommunens SÄMSTA fastighetsvärd nämligen de själva ska komma på nödlösningar? Nu blir det så då kommunfullmäktige inte hade något annat förslag att tillgå. Men detta är en NÖDLÖSNING. Vad händer nästa år?

Mobiler och plastkort


Besökte storsta’n igår, Stockholm, min gamla hemstad. Det börjar bli länge sedan jag bodde där, så där 30 år. Men jag jobbade kvar där rätt länge efter att ha flyttat ut på landet, så allt är inte helt nytt. Kom med tåget till Centralen, tog tunnelbanan efter att ha fyllt på SL-platskortet med pengar i en sofistikerad automat, givetvis mot betalning med ett annat plastkort. Maskinen ville inte veta av kontanta pengar. Det vill ju inte ens bankerna nu för tiden.

Väntetiden till nästa, tysta och moderna tunnelbanetåg, var en minut. Tunnelbanan är ett mycket välfungerande transportmedel och utbyggnad pågår, vilket är av godo. Bygget av den nya jättetrafikleden Förbifart Stockholm pågår också, vilket kommer att kosta ett oräkneligt antal miljarder. Andra arbeten som pågår, är ombyggnaden av Slussen och förlängningen av djurgårdsspårvagnen, som gör att det är kaos i citytrafiken.

Jag lämnade T-banan och underjorden efter ett par stationer och kom upp i Sveavägens trafikmyller. Jag hade en stund över och gick in i den här brödbutiken, som säljer "bröd som äkta hantverk". En ny kedja, Bröd & Salt, som jag aldrig hört talas om förr - med åtta butiker i Stockholm, fick jag reda på. De hade ett par bord och jag beställde en latte. Jag drog fram en ny tvåhundring för att betala men fick veta att det inte gick att betala kontant. Det är första gången jag stött på det i en vanlig affär. Det lär bli fler. Det gäller numera att ha plastkortet redo även för småsummor. Och, om det inte finns en betalningscentral för kortet i närheten, kan man kanske "swisha".

Lunch med en kollega på Rolfs kök, en bra krog. Vid en promenad nedför Drottninggatan och genom city såg jag att det låg krogar i varenda hus. Massor av krogar, många jag aldrig sett förut. Efter ett möte och en del ambulerande telefonerande var det bara att ta sig tillbaka till Centralen och ta tåget till den lantliga metropolen Gnesta för vidarebefordran ut på vischan i den under tiden uppladdade elbilen. Tågbiljett hade jag redan i mobilen efter en tidigare onlinebokning. Det känns lite udda och nästan familjärt att en riktig människa går runt och kontrollerar biljetten.

Vad skulle vi göra utan smartphones och plastkort?