Laterna Magica

"Intressant nog så verkar både mystiska religioner och modern kvantfysik vara överens vad gäller verklighetens sanna natur: tid och rum är bara konstruktioner av det mänskliga medvetandet som skapats av vårat sinne. Den verklighet vi uppfattar som solid och oberoende existerar egentligen inte självständigt; den är helt enkelt en projektion som har sitt ursprung i vårt sinne. Vissa kallar den maya, en dröm, en illusion, och andra beskriver den som en fullständigt omslutande film... - Inre vägar till yttre rymden -


Athanasius Kircher uppfann laterna magica, förgångaren till projektorn och nutidens biografer. Han var med i Jesuitorden som är vatikanens egna ordenssällskap (vars general kallas "The Black Pope"

Jag undrar hur vi påverkas av bilden vi få av det förflutna? Hur den ändrar uppfattningen utav nutiden, och förståelse inför framtiden? Jag undrar varför kyrkan brände alla dessa häxor? Vad är det för bild vi inte får ta del av?

"På sextonhundratalet i Sverige skrevs en lag, som i sin tur innehöll fyra lagar, som skulle försvåra samernas trolldomsarbete. Det som förbjöds var: att prata med en hare, att göra upp en eld efter mörkrets inbrott, att krama ett träd, och att rida på en älg! Denna lag finns fortfarande kvar i Svea Rikes lagbok!"

Jolanda den tredje professor i häxkonst.

Måtte språkrörsvalet gå bra – för alla!

(Först Publiceradpå Newsmill 2011-03-24)


Inom miljöpartiet finns ofta stor enighet och det är också något som kännetecknat partiet alltsedan de allra första med nödvändighet turbulenta startåren. De bittra striderna man ofta återfinner i andra partier har helt enkelt uteblivit. Spänningsfältet mellan sk "realos" och "fundis", som var aktuellt under nittiotalet, var till stor del inducerat utifrån. Men inför språkrörsvalet i maj kan dolda sprickor hota bli synliga...

Självklart vill ett parti alltid i grunden komma i position att utöva makt, dvs förverkliga de oerhört avgörande idéer de står för - i (MP)s fall hållbarhet, förnybar energi, mångfald, levbart, miljövänligt och människovänligt samhälle. Samt en god portion maktkritik. Få är därför de som i grunden vill kritisera Peter och Maria för att de med efterlängtad framgång fört partiet från marginalen till det tredje största partiet till en plats synnerligen mitt i svensk politik. Många sluter således upp bakom dem och bakom hur partiet i huvudsak utvecklats. Men förutsättningarna för detta var dock att just spela på makt-pianot. Att kraftfullt sedan 2006 yrka på regeringsmedverkan, rätt eller fel. Att överge utträdeskravet från EU, nödvändig verklighetsanpassning som det var, att ingå i det rödgröna blocksamarbetet 2010, fel som det ideologiskt var. Samt att Peter och Maria faktiskt internt tog sig rätten att vara ledare.

Nu med tre år utan regeringsansvar kvar och därmed vidhängande frihet att bygga relationer och argumentera fritt, kan språkrörsvalet i maj dock bli en punkt som riskerar att spräcka den vackra miljöpartistiska enigheten.

Med den manliga sidan av språkrörskandidaterna är det inte så komplicerat; heder åt de tre som hedrar mångfalden med sin närvaro och en eloge till god argumentations förmåga och profileringsvilja från dem alla. Men Gustav Fridolin förblir ändå ett fullständigt unikum i svensk politik och det är med honom i ledande funktion det kan bli ett totalgenombrott i valet 2014. Att han inte skulle bli vald framstår som mycket osannolikt.
På kvinns-sidan är det värre för där finns motsvarande begåvning, flit, kapacitet och kommunikationsförmåga i lika rikliga mått - fast utbredda på fler alternativ. Sju mycket vackra och högkompetenta blommor i en ring har hedervärt avstått från att baktala varandra eller göra annat än tala lugnt och väl i egen sak. Så spänningen stiger; - vem skall det bli, vem kommer att få kongressens förtroende och vem kan samarbeta bäst med och komplettera Gustav bäst?

Min egen erfarenhet från språkrörstiden 1999-2002 säger mig att det avgörande är förmågan att samarbeta rören emellan och att verkligen göra så. Om rörparet gemensamt lägger strategier, delar upp jobbet och tar greppet om ledningen av partiet (oavsett om hälften av medlemmarna vidhåller att de bara skall var kommunikatörer utan maktposition) och förutsatt att det finns ett välfungerande partiapparat som stöttar båda rören, både tillsammans och var för sig- förblir språkrörsmodellen den bästa tänkbara, för (MP). Villkoret om en väloljad partiapparat är numera uppfylld på central nivå, mycket just tack vare det avgående rörparets ledarskap under tio år. Men de nya två rör - hur skall man veta att de kan samarbeta och verkligen kommer att göra det? De borde fått kandidera tillsammans i par, men det är tyvärr för långt gånget i processen. (Och att kräva av Gustav att han öppet skulle förespråka en av de sju kvinnorna skulle bli osmältbart patetiskt. )
Återstår att lita till en valberedning som har mycket integritet och förmåga till partistrategiskt tänkande.

I detta läge strax innan valberedningen skall avge sina namn, kommer en debattartikel från en grupp aktiva och prominenta miljöpartister på landets förnämsta mediala debattplats, där de för fram sina två favoritkandidater. Det slående är de tjugo undertecknarnas sammanlagda profil, som kan peka på en latent spricka i det annars så eniga och kraftfulla partiet - den mellan stad och land. Den sprickan finns ju om man tror på den. Om man håller för sant att det är inom de stora städerna som idéutveckling och framgång frodas och att de därmed är de viktigaste arenorna för påverkan, blir landsbygd och småsamhällen ointressanta. Fast det i själva verket är just där som den stora Gröna Omställningen skall ske och redan börjat ske! Dessa tjugo stadsanknutna majoritetspartister med näsa för modernitet och framgångstänkande, har alltså sagt sitt om språkrörsvalet, i praktiken om det kvinnliga. Och det är varken fel att göra så eller fel på kandidaterna.

Men om man utgår från vad Miljöpartiet strategiskt behöver möta under inför valet 2014 så bör man tänka ett varv till. Partiet måste nämligen växa även utanför städerna och utanför de akademiskt skolades krets, för att bli till ett verkligt breddparti och inte vara en klubb för de redan invigda. Partiets historiska pedagogiska uppgift återstår, nämligen att verkligen förmedla grön ideologi, som är något mer än klimat och miljö. Alltför många svenskar reagerar som ett exempel även efter Fukushima-katastroferna tyvärr med att "världen nog fortsättningsvis kommer att behöva kärnkraft, även om den är osäker"....

Miljöpartiet behöver många fler argumentationsstarka, kunniga, motiverade medlemmar och avdelningar över hela landet som klara debatter som t ex den om kärnkraft och förnybart gentemot många olika målgrupper. Behovet är sedan länge att bygga ett breddparti nedifrån där idéinnehållet kan kommuniceras inte bara på elitnivå, utan ut till varje stuga, varje litet företag, i varje by, i varje landsända. För att få en valframgång 2014 som inte bara sprider glans över partiet, utan klarar den oerhört avgörande energi- och tankeomställning som hela planeten obönhörligt står inför - behövs ett grundstarkt Miljöparti.

SLUTSATS: Ett verbalt, kvinnligt språkrör, som har stor kapacitet att samla människor runt om sig, få gehör i alla läger och över hela landet och göra de genuint gröna aspekterna gällande och tydliga finns bland de sju blommorna. Låt pläderingen ske på kongressen - men utifrån att vi skall ha ett parti med representation från och politik för hela landet och kommande nerifrån maskrosroten.

Ekobloggen 2011-03-21 18:53:00


Jag är en del av ett land som har tråcklat in sig så till den milda grad i sina lagar att man tappar bort humanismen. Nu skall man/vi avvisa två barn, 5 och 9 år gamla, till ett land de knappt har befunnit sig i där människor pratar ett språk de knappt aldrig har hört, ännu mindre använt sig av till vardags. Utan sin mamma, utan någon vuxen, alldeles ensamma till ett främmande land. Är det humant? Är det ens förenligt med hur vi vill att vårt land skall göra/vara.
Men så säger de lagar man har att förhålla sig till säger de som kan lagarna.

I min värld är det då så att vi måste göra ett undantag för dessa två barn - NU - och sedan ändra lagarna. Visst måste det vara görligt om bara viljan finns???Nu har pressen fått tag i historien, och så verkar det som att migrationsverket just för tillfället har ändrat sig... Tack pressen, men vilket blir utgången???

Visst kan jag acceptera kärnkraften

Jag vill inte vara omöjlig. Visst kan jag tänka mig acceptera kärnkraften. Det är bara några förutsättningar som måste infrias först:

1. Uranbrytningen måste göras säker. Uran sönderfaller och överallt där det finns uran finns det också radon och radondöttrar. Radonstrålning förekommer även i våra svenska marker men är intensivare och farligare när uranhalten är hög, som den är i urangruvor. Jag är inte säker på att det går att bryta uran utan att arbetare drabbas av cancer, men kanske går det att någon gång hitta ett sätt.

2. Anrikningen måste ske utan risk för att bidra till kärnvapen. Uranet som bryts i naturen består till mindre än en procent av klyvbara isotoper. Det mesta är icke klyvbart uran 238. För att uranet ska kunna användas som kärnbränsle måste det anrikas. Till detta krävs anrikninsanläggningar som främst finns hos kärnvapenmakterna. Iran håller visserligen också på att bygga en anrikninsanläggning, men det beror nog mest på att de vill skaffa egna kärnvapen.

3. Kärnkraftverken måste bli säkra. Att en kärnreaktor skulle kunna haverera fanns det forskare som hävdade redan innan Harrisburgolyckan 1979, inte minst den svenske nobelpristagaren i fysik Hannes Alfvén. Men de flesta framställdes som virrpannor. Förnuftiga män med lugn röst som förklarade att risken var försumbar ansågs vara de verkliga experterna. Harrisburghaveriet påstods bero på att kraftverket inte stannats i tid på grund av rädslan för förlorade inkomster. Kombinationen kärnkraft och kapitalism var det farliga. I Sverige skulle stora energianläggningar ägas av samhället sades det. Efter Tjernobyl blev det svårt för dem som hävdat att stora kärnkraftsolyckor inte kunde ske annat än i teorin att bli trodda. Men nu var det kombinationen kärnkraft och kommunsim som var problemet. Fukushimaolyckan berodde ju på jordbävningen som satte igång en tsunami. Så nu påstår ingen att kärnkraftsolyckor inte kan ske. De kan ske. Men bara om det råder rovdjurskapitalism, byråkratiserad kommunism eller jordbävningsrisk.

4. Regimer som önskar skaffa sig kärnvapen måste först bort. Om kärnkraften ska bidra till en lösning på växthuseffekten så behöver den spridas globalt. Till Danmark, Österrike, Zimbabwe, Syrien, Colombia och en massa andra länder. Risken är bara att fler länder gör som Israel, Nordkorea, Indien och Pakistan har gjort; samlar på sig klyvbart material i form av plutonim eller höganrikat uran för att skaffa kärnvapen. Och hur många fingrar på avtryckarknappen klarar världen av utan att någon någonstans någon gång avfyrar domedagsvapnet?

5. Och sen är det ju det här med avfallet. Gustav Wasa härjade för 500 år sedan. Patriarkerna i Gamla testamentet levde enligt Bibeln för ungefär 3000 år sedan. Cheopspyramiden är 3600 år. Jorbruket uppstod i Västasien för cirka 10 000 år sedan. Kärnavfallet måste kunna hanteras säkert i 100 000 år utan att nån framtida civilisation som tappat bort ritningarna får för sig att borra efter bergvärme eller bygga underjordiska motorvägar. Det problemet kan vi nog så småningom hitta en lösning på.

Så visst kan jag acceptera kärnkraften. Men lös de här fem problemen först! Och det är bråttom. Marknaderna för flödande energikällor är snart så stora att det inte längre finns någon efterfrågan på kärnkraft.

Konsekvenser


Funderar över det här med att ta konsekvenserna av det vi vet och har förstått... Kan vi det? Vågar vi? Fixar vi det? Vill vi? För enkelt är det ju inte.... Men visst måste vi dra ner på koldioxidutsläppen på planeten.
Det vet vi ju. Det har vi väl förstått?

Men hur gör man för att vända den tunga samhällsskutan som är uppbyggd runt bilen som det bästa, det första och ibland det enda kommunikationsmedel som står till buds. Andra drivmedel, självklart, men det tar så lång tid allting!!! Känner mig lite otålig idag helt enkelt:-)

Och angående småpojkar som vill leka med dyra leksaker …

Småpojkar (om än i s.k. vuxet format) som är ivriga att testa sina nya dyra teknikstinna leksaker (och "reality"-"dataspel") och sätter igång innan alla har kommit överens om ett kanske nödvändigt ont krig har jag inte heller något till övers för ...

Fattar inte människor, speciellt män, att -varje- liv du släcker har burits och närts av en kvinna i circa 9 månader! Och fötts fram under stor smärta och vånda - ofta med risk för livet för modern - speciellt i länder som saknar vår typ av sjukvård med bedövningsmöjligheter och efterkontroller etc. ...

Nej, den här s.k. civilisationen ska definitivt INTE tro att den kommer överleva på sikt ...

MEN vi BORDE kunna se till att vi
SLUTAR omgående med tekniker som
LÄMNAR efter sig
AVFALL SOM KOMMER PÅVERKA
minst 400 GENERATIONER
framåt i tiden!!!!

Börjar bli riktigt förbannad på alla kortsiktigt tänkande idioter med HYBRIS

OM människor hade levat som vi gör idag för runt 12 000 år sedan - och det är bara HALVA HALVERINGSTIDEN för *en* viss plutoniumisotop - SÅ tror jag inte vi hade varit här idag ...

Arkeologerna blir glada över små stenfragment och benknot or och annat SMÅTT som inte är farligt på något sätt ... VI kommer lämna efter oss BERG av STRÅLANDE AVFALL som kommer stråla bra längre än så ... OM vi inte tänker om ...

INGET, absolut INGET i mänsklighetens hittillsvarande historia säger att en viss civilisation kommer vara för evigt.
ALLA har gått under för eller senare ...
Och alla de som hittills grävts fram och dokumenterats var ändå låååååångt ifrån så sårbara som vårat samhälle (se t ex att bensinbristen är det största hindret för att få ut hjälp till nödställda i Japan!)
De sista hundra-tvåhundra åren ÄR och förblir ett undantagstillstånd i mänsklighetens villkor! En mänsklighet som väl ungefär hittills kan räkna med en historia på 200 000 år!
Den sista lilla tusendelen är INTE det som kan betecknas som normaltillstånd!
FATTA DET alla ni som lider av hybris! Speciellt teknikhybris!

Varför vägrar så många inse konsekvenserna? Alla kan väl ändå inte vara köpta av atom(vapen)maffian?

Varför har vi så fega politikerkrakar som inte vågar tala klarspråk och börja driva en politik som ger effekter - av rädsla för opinionssiffror (i bästa fall i -fyra-årsperioder! Cesium har en halveringstid på 30 år!).

Det går alldeles utmärkt att ersätta en hel del av energin med bättre än atomenergi
OM MAN VILL
och VÅGAR satsa ...
NU
...
Sluta blunda för de LÅNGsiktiga konsekvenserna av atomklyvningsteknikbaserade lösningar
(oavsett reaktorteknik, så länge det kommer finnas strålande avfall i tidsperioder som är längre framåt än bronsåldern är bakåt i tiden är det inte ett LÅNGsiktigt alternativ!)

UTVECKLA den teknik som redan finns!

ANVÄND den!

Utvärdera den!

UTVECKLA nya lösningar baserat på utvärderingarna!

Om så behövs lagstiftningsvägen - och även om enskilda eller mindre grupper kommer gnälla i högan sky i några månader - i ett LÅNGsiktigt perspektiv för hela mänskligheten är det nog enda vägen.

* tvinga folk att HUSHÅLLA med elen - om så med metoder som att öka elpriset för dem som förbrukar mest och premierar folk som faktiskt stänger av apparater och byter till led-lampor mm.
* premiera att folk skaffar egna värme/el-genererande lösningar i stället för att sätta käppar i hjulet för enskilda från stora koncerner som Vattenfall m fl ... ja, lagstiftningsvägen om så behövs!
* driv igenom förslag som gör det LÖNSAMT för företag att spara el (t ex genom automatisk avstängning av alla eldrivna apparater som inte behövs och all belysning när folk går hem!)
* driv igenom fler vindkraftparker (speciellt i lägen där det blåser bra!),
* stifta lagar om att alla hus måste byggas med solpaneler åt de väderstreck solen ligger på
* utveckla och driv igenom parker med vågkraft,
* ta tillvara geotermiska möjligheter
* utveckla SAMARBETE mellan länder och regioner (i stället för krigshets och lekande med massdödsvapen) och driv t ex igenom solkraftverk i Sahara -

Jämfört med typ minst 24 000 års konsekvenser och mer är allt som kan uppstå på vägen små problem.


//helgonblomma

P.S.
Och "kramarna" av allt-vad-energi-utvinning-ur-radioaktivitet-oavsett-restprodukter-och-halveringstider heter kan ju börja fila på reklamsnuttar för grundvatten förorenat av bl a
* Plutonium (halveringstid 24 000 år)
* Cesium (halveringstid 30 år, men det du dricker kommer ackumuleras i kroppen och stråla inifrån!)
* och alla andra biprodukter som i vissa fall sönderfaller i komplicerade serier och därmed kommer stråla ännu längre -sammanlagt- ...

De får gärna dricka det i måååånga generationer om DE vill ... Och det bör de vilja då de vill ha kärnkraft och verkar vilja försvara den med alla argument de kan hitta på - då måste de väl ändå också acceptera effekterna ... Men konsekvens lär man väl inte stöta på där ...

Våren kommer

Det ljusnar men blir mörkare tider. Demokratiseringen i norra Afrika slås ner av Kadaffi medan EU och FN bara tittar på. Det hopp om en bättre värld som tändes är på väg att slockna. Moderna demokratier i arabländer skulle betyda mer än något annat just nu. Det skulle tvinga USA och Israel till en ny inställning. Vi får nu hoppas på Egypten och att processen kommer igång igen. Mitt i detta kraschar Japan efter en naturkatastrof. Det visar precis som vulkanen i fjol hur sårbara vi är. Och hur rätt Miljöpartiet har. Vi måste ställa om samhället till att bli långsiktigt hållbart. Då funkar inte kärnkraft och girighet. Tänk om innan det är för sent. Framtiden måste bygga på demokrati, solidaritet och humanism.