Valloniens sossar och gröna fattar mer än de i Rosenbad

CETA-avtalet mellan EU och Kanada ser ut att stoppas. Tillfälligt i alla fall. Den fördel med avtalet som framhålls av dess vänner  är att handeln kommer att öka med 20 procent.

Varför skall den det?

Är det inte fler billiga varor, som håller allt kortare tid, som är det avgörande problemet när det gäller miljö, klimat och naturresurser?

Är det inte transporterna, som krävs för ökande varuflöden, ett problem?

Johan Schück, DN:s analytiker vad gäller samhällsekonomi, beklagade igår att inte varorna blir billigare... så fler kan forslar fram och tillbaka runt planeten... ty ju billigare de blir ju mindre lönsamt blir det att reparera, återbruka och skapa en hållbar ekonomi.

Sen har vi då det där med investeringsskyddet som innebär att det blir svårare att flytta fram miljöpositioner genom lagstiftning. Det kan leda till skadestånd. Om ett bolag investerat i giljotiner och landet bestämmer sig för att avveckla dödsstraff så kan landet bli skadeståndsskyldigt för den uteblivna vinst bolaget hade räknat med...

En region - Vallonien - har motsatt sig avtalet. Det där som MP skulle gjort i regeringen eftersom man gått in i densamma för att få inflytande...

För övrigt berättas det i min släkt att vi på min mors sida härstammar från invandrare från Vallonien - något att vara stolt över dessa dagar kan man ju tycka om man anser att man kan vara stolt över vad andra än man själv gjort...  (För övrigt är det nog lögn och förbannad dikt - alla som inte var ljusa i hyn och blåögda berättade sagan om hur förfäder kom från Vallonien, de som kom därifrån uppfattades nämligen som mycket dugliga till skillnad från de som kom från andra nejder där blont hår år undantag... I själva verket var det få valloner som bosatte sig i Sverige, talet om att det var så många bygger således på en myt).

PS!
Frihandelns vänner, t ex DN:s korrespondent Martin Gerlin, hävdar vidare att det är populism att vara kritisk. Varför skulle det vara det? Är det inte mer rimligt i så fall att hävda att handel utan sociala och ekologiskt motiverade regelverk är populism?

Och DN:s Johan Schück menar att "protektionismen" ligger bakom den europeiska kritiken - demonstrationerna är stora i länder som haft debatt om frågan. Vilket alltså innebär att det skulle vara protektionism att värna demokratins beslutsområde om detta går ut över fria marknadskrafter. Jo, jag tackar jag, så långt har den normativa marknadsfundamentalismen gått...

Den svenska självbilden är att vi har en livlig och bred politisk debatt i vårt land. Det är en mycket falsk bild. Få länder har så smalt debattutrymme när det gäller synen på frihandel. Få länder domineras av vänster och högeretablissemang - och numera även grönt parlamentariskt etablissemang - som till den milda grad som i Sverige är enögt när det gäller synen på frihandel. Läs gärna mer här!

Skärpning SJ!


En trevlig utflykt till Oslo stördes inte mycket men lite av att SJ har så förskräckligt svårt att hålla tider. Det är mycket trevligare att resa med tåg än flyg till destinationer inom rimligt räckhåll. Det är inte billigare men det är bekvämare på alla sätt. Tyvärr är det ju svårt för tågen att matcha flygets hastighet. Särskilt svårt är det för SJs tåg. På resan från Stockholm till Oslo fick vi, så där sju, åtta gånger, höra att vi måste stanna p.g.a. mötande tåg. Förseningen tilltog vartefter och blev till slut 45 minuter. På hemvägen var det samma visa. Nu växlades (ingen vits avsedd) budskapet mötande tåg då och då om till vi måste vänta vid trafiksignaler. Lika intetsägande det. Förseningen på hemvägen blev till slut mer än en och en halv timme och många passagerare missade sina anslutningståg. Tågpersonalen hade fullt upp med assistans till resande, som måste hitta nya sätt att nå sina destinationer.Mötande tåg! Hoppas det inte är en nyhet för SJ, när de planerar tidtabellerna, att det förekommer tåg i båda riktningarna eller att ljussignalerna ibland visar rött. Inte vid något tillfälle, vare sig på dit- eller hemvägen, nämndes ett något vettigt skäl till förseningarna.

Minns från tiden, då jag flög oftare att nästan alla förseningar tillskrevs något man kallade sent inkommande flyg utan vidare förklaringar. Samma sak varje gång och förseningar var legio. För SJs del är det ungefär samma sak, när man skyller förseningar på mötande tåg eller rött ljus. Man försöker på något vis få det till att någon annan förorsakat dröjsmålet.

En positiv bieffekt av förseningarna var att jag fick lära mig att det faktiskt är möjligt att köpa sin tågbiljett ombord på tåget, förutsatt att man har en särskild app, SJs app, och gör det inom 10 minuter från avgång. Tur att det numera finns chans att köpa biljett på tåget, en självklarhet kan man tycka. När man köper biljett av SJ, tvingas man uppge namn, mejladress och mobilnummer. Undrar varför. Snart kanske man måste börja visa körkort eller pass på tågen för att få åka med.

Ja, ja, vi led inte så farligt av förseningarna den här gången men i största allmänhet skulle tågtrafiken behöva skötas mer professionellt. Konkurrensen med andra trafikslag blir tung, om det är både dyrare och tar längre tid att åka tåg och om man dessutom allt som oftast måste stå ut med kraftiga förseningar. Skärpning SJ! Det här är inte bra nog.

USA-valet:Vad gör Green Party mer än ställer upp i presidentval?

Ska man tro kritiken av Green Party så skulle partiet bara ägna sig åt presidentvalet och i övrigt inte ha någon verksamhet... Detta sprids i sociala medier. Det är fel. Tusentals gröna har kandiderat i olika val. Från hemsidan hämtar jag följande:Here are a few Green facts:
Percentage of victories: 31 percent
Greens elected to local offices since 1987: 1013
Total Green mayors since 1987: 57
Current Green office holders: 140

Jill Stein herself has been elected to local office twice as a member of the Lexington, Massachusetts Town Meeting.

Läs mer om en del av kandidaterna här.

Heijlska villan i Varberg är inte längre vad det har varit !


Byggnadsnämnen i Varberg har som jag ser det åstadkonmmit en kulturmiljöskandal genom att inte agerat rätt i ett ärende som diskuteras mycket i Varberg. Det är handläggningen av den s.k. Heijlska villan. Numera kallad "synvillan". Här nedan publicerar jag expertisens debattartikel i HN som borde varit ett av underlagen innan Byggnadsnämnden i Varberg fattade sitt beslut.

Som länets och kommunens anlitade expert på kulturmiljövård och det byggda kulturarvet, vill Kulturmiljö Halland här ge sin syn på den uppkomna situationen.
Beträffande Heijlska villan; låt oss till att börja med konstatera att denna byggnad är markerad med rivningsförbud i detaljplanen från 1995: q1, Byggnad av väsentligt kulturintresse, får ej rivas eller förändras.
Det som uttrycks i planen är med andra ord mycket tydligt och långtgående: Man vill försäkra sig om att en byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde bevaras för framtiden genom att varken stomme eller fasad får rivas och att denna därtill inte får förändras.

Som framkommit, vilket Kulturmiljö Halland redan i februari uppmärksammade, har dock den anrika byggnaden i allt väsentligt rivits. Det som här byggs upp kan inte betraktas som något annat än ett nybygge, oavsett om detta till utseendet skulle påminna om Heijlska villan. Därmed följer detta bygge, menar vi, inte heller detaljplanen.
Kan man då inte hävda att det som nu ska byggas upp på platsen, kan bli likvärdigt med originalet?
Svaret är nej. En byggnads kulturhistoriska värde är till största del dess värde såsom källa till historien. Ett grundläggande begrepp inom byggnadsvården är därför autenticitet, det vill säga äkthet, tillförlitlighet och ursprunglighet. Autenticitetsvärdet är förgängligt och kan endast bibehållas genom varsamhet och respekt för originalmaterialet. I plan- och bygglagen uttrycks detta bland annat i 8 kap 17 §: Ändring av en byggnad - - - ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Heijlska villan var en både tidstypisk och unik byggnad. Det tidiga 1900-talets påkostade träbyggnadskonst fick här ett nedslag i engelsk villastil utan motstycke i Varberg. Den byggnad som nu uppförs, med betongstomme och underjordiskt garage därtill – om än med detaljer hämtade från det ursprungliga huset – blir även om viljan är god just en ny byggnad, inte Heijlska villan!
Gamla byggnader kan ibland behöva genomgripande renoveringsinsatser, vi bebyggelsesantikvarier har stött på det mesta i den vägen. Enligt vår erfarenhet handlar en lyckad restaurering inte främst om stora ekonomiska insatser – som i vissa fall är nödvändiga – utan mer om djup kunskap och respekt för byggnadens förutsättningar liksom om lämpliga byggnadsvårdsmetoder.


Förutom tillvägagångsättet finns frågetecken kring kommunens hantering av ärendet. Det förefaller rimligt att denna utvärderas. Det tycks bland annat som att en helhetssyn har saknats i handläggningen vilket gjort att de kulturhistoriska aspekterna kommit i skymundan. För att undvika en upprepning bör den byggnadsantikvariska kompetensen och rollen stärkas och tydliggöras tidigare i byggprocessen.
Fallet Heijlska villan, ställer viktiga principiella frågor. Hur behandlar vi vårt byggda kulturarv? Ett scenario där olika kulturbyggnader riskerar att ersättas av kulissartade konstruktioner bör väcka starka varningsklockor för alla vänner av god byggnadsvård. Det fåtal K-märkta byggnader som finns bör vårdas och bevaras efter sina egna förutsättningar.


Curry Heimann
länsmuseichef

Erik Rosengren
kulturmiljöchef

Charlotte Skeppstedt

tf avdelningschef
Kulturmiljö Halland

Björn Ahnlund
bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö Halland

Liberala DN blundar för odemokrati

Dagens Nyheter tillhör  de medier som beter sig som vore dess skribenter blinda när det behövs - eller om det nu är så att man i frågan om det amerikanska valet, så här i Natotider, medvetet ägnar sig åt Pravda-light-journalistik.


Idag kan vi, i kraftfulla rubriker, läsa:
  • "Trumps tvivel riskerar skada demokratin"
  • "Trump skadar USA:s demokrati"
Det handlar om att Trump inte inte lovar att "godkänna" valet. Det finns alla skäl i världen att kritisera hans.excentriska, halsstarriga och barnsliga posörstil. Och massor av det han säger - som sig bör är det bara ett antal Sverigedemokrater som stöder honom i den svenska riksdagen.

Men. När DN hävdar att Trump skadar "demokratin" så skulle man ju kunna tänka sig att en tidning av liberalt snitt skulle orka att redovisa och analysera istället för att, mer eller mindre uttalat, glorifiera det amerikanska valsystemet.
  • Michael Winiarski, utrikeskommentator, meddelar att USA har ordnade och fria val. 
  • Sanna Torén Björling, korrespondent, ger sken av att amerikanska institutioner är omutliga sanningssägare - trots att dessa bluffat hela världen om massförstörelsevapen i Irak med förödande följder - som "skadas av Trumps ifrågasättande".
Den "demokratiska institution" som arrangerar valdebatter utgörs av en organisation ägd av Republikanerna och Demokraterna. Dessa har gemensamt kommit överens om att andra partier inte ges möjlighet att delta - för det krävs nämligen att partier skall uppnå 15 procent i opinionsmätning som Demokraterna och Republikanerna själva väljer ut.

Det är som om Moderaterna och Socialdemokraterna skulle ta över SVT och TV4:s valdebatter. Skulle DN applådera det också? Tala om fria val? Och goda institutioner...?

Hur vore det om DN i sina artiklar om USA-valet hade den demokratiskt goda smaken att påtala att de fria val man talar om bygger på att kapitalstarka särintressen finansierar de två partier som värnar tvåpartisystemet.

Hur vore det om DN i sina artiklar om "fria val" och "demokrati" och "förtroende" orkade med att berätta vilka det är som får rösta i USA?

I senaste presidentvalet fråntogs 5,85 miljoner människor rätten att rösta -  hälften satt i fängelse, hälften hade suttit av sina straff och fullgjort efterföljande övervakning. 

(I USA förvaras runt 20 procent av världens fångar trots att landet endast står för cirka 5 procent av världens invånarantal. Ett skäl till detta är att fängelser, även med Clintons goda minne, i allt större utsträckning privatiserats så det finns starka, även börsnoterade, bolag som har intresse av att fler sitter inne längre. Totalt sitter nu nästan 0,8  procent av den amerikanska befolkningen bakom lås och bom. Vilket för övrigt innebär att den offentliga siffran för arbetslöshet kan sänkas... de som inte söker arbete räknas inte in.)

Varför är det som det är i USA när det gäller det som DN anser vara "fria val" och god demokrati?

Jo, den amerikanska modellen har aldrig varit tänkt att fungera demokratiskt; grundarna ville ha en "republik" snarare än en demokrati eftersom man ville "undvika pöbelvälde". Därav lever t ex kravet på registrering kvar. Och därför har Demokraterna försett sig med så kallade "superdelegater" som kan avgöra vilken som blir deras presidentkandidat. Ett system värdigt Putins parti. Men det skall vi liksom inte låtsas om.

Jag vet att den nedanstående frågan inte är lämplig att ställa eftersom Trump helt tydligt är en galning, med i många frågor förskräckliga uppfattningar, medan Clinton i svensk debatt upphöjs till något hon inte är. Är Trump mer benägen att trappa ner, det som den f.d. folkpartistiske ministern Hans Blix kallar, den amerikanska sheriffmentaliteten och som, enligt Blix, fått till konsekvens att terrorgruppen IS bildats? (Det sistnämnda en åsikt som fler än Blix hade innan Trump sa samma sak... då blev åsikten besmittad).

Är galningen Trump mer benägen att samtala med Ryssland - och därmed kunna tagga ner det som är på väg att bli en spiral som faktiskt riskerar leda till nytt storkrig - än Clinton som i debatterna snarast trappat upp tonen?

Det är mer komplicerat än svart och vitt. Det är snarare olika nyanser av svart... Sällan har jag saknat någon politiker på internationell nivå som jag nu saknar Bernie Sanders! Vars kampanj drev frågor, som t ex frihandel och kritik av Clintons agerande i Irakfrågan, som nu Trump driver, om än på ett vulgärt sätt. Vänsterdebattörer - och gröna debattörer - var då i sak och ideologiskt begeistrade, nu håller man käften. För säkerhets skull. Ynkligt.

Som sagt: Sällan har jag saknat någon politiker som jag nu saknar Bernie Sanders!

Politikerna som lyssnar på klimatskeptiker

1024px-almedalsveckan-jimmie-akesson-tal-20130701-0569f

Expressen avslöjade i förrgår att ett flertal kontroversiella klimatförnekare och lobbyister haft direkt inflytande över Sverigedemokraternas politik. Det visar sig nu att även Moderaterna bjudit in samma klimatförnekare att föreläsa.

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Josef Fransson, tidigare miljötalesperson för partiet och nu representant i näringsutskottet, har under fler år fått hemlig hjälp i sitt politiska arbete av personer som öppet kallar sig klimatförnekare. Att Sverigedemokraterna är klimatskeptiker är däremot ingen större nyhet. Tidigare har Fransson, tillsammans med partiets pressekreterare Martin Kinnunen, svarat på frågan om huruvida Sverigedemokraterna har någon miljöpolitik så här:

Självfallet! Vår uppfattning skiljer sig dock från övriga riksdagspartier då vi faktiskt tagit oss tid att sätta oss in noggrant i klimatvetenskapen och tagit ställning därefter, i stället för att bara följa strömmen.

Men att "sätta sig in i klimatvetenskapen" har alltså inneburit att bjuda in klimatskeptiker att sätta partiets agenda, vilket varit tydligt i deras klimatpolitik. Supermiljöbloggen har vid ett flertal tillfällen lyft att partiet förnekat klimatförändringarna och målat sin klimatpolitik efter den klimatskeptiska paletten.

Att Sverigedemokraterna inte är välkända för att profilera sig i miljöfrågorna i enlighet med vetenskaplig konsensus är alltså inte något nytt (läs mer här, här och här.) Många har anat mönstren under en lång tid, men nu finns det svart på vitt att Sveriges tredje största parti i hemlighet låter minst sagt tveksamma miljöförvillare direkt styra deras politik. Sverigdemokraterna är en av Sveriges största politiska spelare, och det får ändå sägas vara problematiskt när representanter för ett så etablerat parti ger legitimitet till - och låter sina åsikter styras av - kontroversiella klimatförnekare.

En av de mest framstående klimatskeptikerna i Franssons nätverk är Lars Bern, som 2008 skrev en mycket kritiserad debattartikel i Svenska Dagbladet om hur klimatlarmen överdrivs. Ett flertal gånger har Fransson, som då satt i miljö - och jordbruksutskottet, låtit Bern påverka partiets miljöpolitik genom kontrolläsning och redigering av debattartiklar och riksdagsinlägg. Dessutom har Bern bjudits in till Sverigedemokraterna för att föreläsa om sina klimatskeptiska ideér.

Tjänster och gentjänster

Man har också tagit hjälp av flera personer med kopplingar till sajten Stockholmsinitiativet, som Expressen beskriver som "ett slags nav för svenska klimatförnekare". 2010 utsågs Stockholmsinitiativet till "Årets förvillare" av föreningen Forskning och Folkbildning. Flera av representanterna, däribland Jonny Fagerström och ordförande Per Welander, har haft direkt påverkan på Sverigedemokraternas miljöpolitiska program, och har i gengäld fått gentjänster av Fransson.

En annan av Stockholmsinitiativets representanter i Franssons nätverk är Peter Stilbs, som bland annat annat underkänt FN:s klimatpanel IPCC och deras slutsatser angående den akuta globala uppvärmningen. Stilbs har likt tidigare kontakter påverkat Franssons texter, som i sin tur lobbade för att Stilbs skulle få skribentuppdrag hos sajten Nyheter Idag, som tagit emot pengar av SD. Fransson själv är inte främmande för att kritisera IPCC, då han i en debattartikel från 2014 uppger att han tycker klimatpanelen "många gånger presenterar slutsatser som de inte har täckning för".

Timbro och Moderaterna

Under 2012 hade Fransson gedigen mejlväxling med Lydia Wålsten, projektledare på tankesmedjan Timbro, som har starka kopplingar till branschföreningen Svenskt näringsliv. Vid tidpunkten arbetade Wålsten med miljö, tillväxt och konsumtion på Timbro, och uppmuntrade Fransson till fortsatt kritik av subventioner för vindkraft och annan förnyelsebar energi. Fransson frågade senare i ett mejl om Wålsten kunde tänka sig att "understödja mig med saker inget annat parti vågar dryfta".

Om Sverigedemokraternas samarbete med klimatförnekare inte är så förvånande, förefaller det mer överraskande att vissa företrädare för Moderaterna också verkar haft kopplingar till kontroversiella klimatförnekare och lobbyister.

I Expressens artikel försvarar sig nämligen ovan nämnda Lars Bern att han välkomnats att föreläsa för SD om sin syn på klimatfrågan med argumentet att Moderaterna gjort samma sak.

Expressen: Men Josef Fransson bjöd till och med in dig att föreläsa på riksdagskansliet.

– Ja, det gjorde Moderaterna också. Blir jag inbjuden av ett riksdagsparti att föreläsa och tala om vad jag har för uppfattning i en vetenskaplig fråga så ställer jag upp, säger Lars Bern.

Faktaresistensen

Så även Moderaterna har bjudit in Lars Bern att prata om sin uppfattning i klimatfrågan. I detta väcks samtidigt frågor kring Moderaternas analys- och kommunikationschef Per Nilsson. Under Almedalsveckan 2010 presenterade Nilsson, som då arbetade som konsult hos Demoskop, en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Stockholmsinitiativet om allmänhetens attityder och kunskap om klimatfrågan. Efteråt följde en debatt under rubriken "Lurar media allmänheten med klimatkrisen?" där bland andra Stockholmsinitiativets Lars Jonsson och Peter Stilbs medverkade. Nilsson blev visserligen inte anställd av Moderaterna förrän tre år senare, och man kan argumentera för att hans kontakt med Stockholmsinitiativet endast var på grund av att hans dåvarande arbete hos Demoskop krävde det.

Men 2011 skrev även Nilsson en rapport om vindkraft på uppdrag av lobbyistgruppen Timbro. Rapporten handlade om vindkraftens kostnader, och den fick hård kritik för att innehålla förvanskade fakta och felaktiga uppgifter. Uppdraget att skriva rapporten utlystes av ingen mindre än Timbros då ansvariga på området - Lydia Wålsten, tidigare nämnd i kontakt med Josef Fransson. Wålsten var vid tillfället tillsammans med just Per Nilsson.

I rapporten och tillhörande debattartikel kritiserade Nilsson och Wålsten den dåvarande alliansregeringen för deras satsningar på vindkraft. En avgörande siffra för rapportens slutsats baserades på uppgifter från Stockholmsinitiativ-kopplade Jonny Fagerström, samt från den kontroversiella nationalekonomiprofessorn Marian Radetzki, en annan klimatförnekare som förutom att påstå att det inte existerar en global uppvärmning på grund av fossila bränslen även påstått att oljan aldrig kommer ta slut. 

Varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna har någonsin utmärkt sig i klimatfrågorna, men politiker och politiska organisationers faktaresistens i världens viktigaste fråga är oroande. För samtidigt som partier låter klimatskeptiker påverka blir jorden allt varmare. Läs mer under Supermiljöbloggens klimat-etikett.


Josef Fransson flyttades efter valet 2014 från miljö- och jordbruksutskottet till näringsutskottet eftersom Sverigedemokraternas partiledning, enligt Expressens artikel, var tveksamma till vad potentiella väljare skulle tycka om man allierade sig för starkt med klimatskeptiker. Fransson har dock fortfarande inflytande över klimatpolitiken, eftersom näringsutskottet är ansvariga för att behandla energifrågor.

 

Anna Ljungström

Beatrice Rindevall

Finkultur


Ingenting verkar särskilt billigt i Oslo. En flaska kolsyrat vatten till lunchen kostar hundra spänn med dricks. Billigaste rätterna på vilken krog som helst kostar bortåt 200 kronor. Det var dyrt för norrmännen att bygga sitt nya operahus också. En miljard, har jag läst. Och det var ett rätt imponerande bygge, må man säga.Vi ägnade en helkväll i Oslo åt finkulturen och såg Madame Butterfly av Puccini på operan. Personligen vet jag mycket lite om opera. De operor jag sett tidigare behöver man inte ens ena handens fingrar för räkna. Det räcker med ett eller två. Men nu har jag sett en till och det var en fantastiskt skådespel. En världssopran i huvudrollen och mycket spännande scenerier. Dramatik på scenen och massor av vacker och romantisk musik. Den stora salongen med 3 eller 4 rader balkonger var fullsatt. Applåderna efter föreställningen ville aldrig sluta. Det var roligt för en novis att få se en sådan föreställning. Det kanske blir något mer operabesök någonstans. Vem vet?

USA-valet: Vad händer bakom skämskudden?

Det skall nog mycket till för en vettig människa att, när opinionsföretagen frågar, erkänna att valsedeln kommer att kryssas med Donald Trump. Det är ju ganska skämmigt.

Sverigedemokraterna fick, under de år då det fortfarande uppfattades som sjukt att rösta på partiet, färre "röster" i opinionsmätningar än i riktiga val. Bakom skämskudden tänktes det tankar som man inte riktigt ville stå för.

Samma sak med Trump, åtminstone i stora kretsar. En amerikansk bekant berättar för mig att hen funderar på Trump men aldrig skulle säga det till någon i sin närhet. Varför? Inget bra svar. Tydligen en känsla att sätta någon sorts politisk elit på plats. Men han är ju galen, skrev jag tillbaka. Jo, skrev hen, men i alla fall...

Sägas ska att hen är högutbildad, genomgått en skilsmässa, har skulder upp över öronen och anser sig dåligt behandlad av sin chef. Jo, hen har alltid röstat demokratiskt, aldrig varit republikan. Men funderar på Trump.

Lägg till det att många av Clintons väljare snarare piskas till vallokalerna än går dit med entusiasm - man känner sig snarare tvingad att rösta mot Trump än för Clinton. De hjärtan som brann för Sanders brinner inte för Clinton. Det gäller att rösta på det minst usla.

Så hur många tar sig till vallokalerna? Avgör vädret? Trump gjorde väl inte bort sig mer än tidigare under nattens debatt, som  förstås republikaner och demokrater, som äger organisationen som beslutar om debatter, sett till att inga andra än Trump och Clinton fick vara med. Det som förenar de två stora partierna är försvaret av triggade val där andra än dom själva skall hållas utanför. Egenintresset kan förena de som synes vara så osams. Men svensk media, vare sig ledarsidor eller SVT, har inte något att säga om den saken.

Köttskatt viktig del av klimatpolitiken

Skriver i Dagens Samhälle tillsammans med Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk om vår motion om klimatskatt på livsmedel.

Klimatpåverkan från köttproduktionen ökar kraftigt på grund av en fortsatt ökad köttkonsumtion och utgör en fjärdedel av alla klimatpåverkande utsläpp globalt. För att kunna begränsa den globala temperaturökningen till högst två grader är det nödvändigt att börja använda ekonomiska styrmedel om vi ska lyckas minska utsläppen från köttproduktionen. Precis som vi beskattar bensin och diesel bör vi införa en klimatskatt som inledningsvis tar sikte på det röda köttet, för att sedan breddas till de andra livsmedel som har störst klimatpåverkan.

På stadsbesök


Med "d" alltså. Det vore synd att ta till överord. Vi besöker just nu grannlandets huvudstad. Skitväder, ursäkta franskan, men det är rätt trist höstväder här, kyligt, småregnigt, blåsigt. Men Oslo är en fin stad på många vis. Här byggs och utvecklas i rasande takt. Byggena pågår överallt. Nya jättebyggen, som inte fanns vid senaste besöket eller som man i fall inte minns att man sett, dyker upp runt hörnet överallt. Romska tiggare finns i Oslo precis som i många av europeiska storstäder. Det säger inget gott om, hur Rumänien och Bulgarien sköts.

Den nya bebyggelsen på Akers Brygge har ju funnits en tid men området är, för att vara modernt, mycket spännande och framförallt vackert beläget. Moderna muséet, Astrup & Fearnly, längst ut är väl värt ett besök. Vackra hus och lokaler, kul och spännande konst av många amerikaner och några andra. I kväll blir det besök på nya operahuset i viken bredvid, vilket också ska bli spännande.Ett allmänt intryck av Oslo är att det är ganska lite trängsel både bland folk och fordon. Till och från kändes det t.o.m. aningen ödsligt. På en stor och bra lunchkrog, nästan tom på gäster dock, träffade vi någon landsman, som berättade att det finns gott om svenskar som arbetar i Oslo. Så är det i krogbranschen och i vårdsvängen men det lär gälla fler branscher.

Norge är ett fint och mycket välbeställt land. Två norgebesök samma år är inte vanligt för oss men säkerligen inte de sista.

Musen som pep jämställdhet och diskriminering i ledaren i HN ryter inte som ett lejon !

Nej jämställdhet är mer än vad kultur och fritidsnämnden sysslar med i Varberg. Läser en ledare i HN som snöar in på ojämställd fördelning av tider i konståkning.

Hur står det till med socionomer på socialförvaltningen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur står det till med män som jobbar inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur ligger det till med lönesättning, sjuktalen och vilka jobbar heltid?

Javisst är satsningen på friidrotten ute i Trönninge en jämställdhetssatsning håller med. Hela kultur och fritidsnämnden har det som avvägning i varje beslut som tas - jämställdheten. Däremot kan vi fråga oss om 147 miljoner kan användas på andra ställen för att uppnå jämställdhet? Statistik vad gäller utövare är ganska given. Gäller för övrigt simningen också nu när kommunen gör en satsning på en ny fräsch simanläggning.

Nu handlar det inte om att höja vare sig personer och nämnd till skyarna men hade Maria Haldesten ledarskribent på Hallands Nyheter läst på lite bättre är det bakläxan som andra nämnder får. För övrigt är nämnden jag siter i kultur- och fritidsnämnden bäst på att området att motverka diskriminering också så det så. Lika rätt och samma möjligheter.

Om Stefan Edlund (MP) som hänvisas till i ledaren hänvisat lite till vad Miljöpartiet gick till val på så hade det låtit bättre än att fjäska för Christofer Bergenblock (C) i kommunfullmäktige. Nej det gjorde han inte vilket inte förvånar då hans uppdrag är att främja allianspartiernas företrädare i Varberg inte sina egna partikamrater. När var de uppe i talarstolen senast i fullmäktige?
"Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Med bas i skola och utbildning ska kommunen alltså vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar där mobbning och utanförskap motverkas. Detta arbete ska också gå igen i kommunens uppdrag som arbetsgivare, där kommunala verksamheter ska framstå som ett föredöme när det kommer till att främja allas lika värde.

Därför menar vi att Varberg behöver bli grönare och varmare"

Den piffiga tjänstefasen…

"Men innan krig blir aktuellt är man nu inne i den piffiga tjänstefasen för att skapa jobb. Det vi tidigare gjort för oss själva – typ bädda sängen, läsa läxor med ungarna och göra rent i kröken på toalettstolen – ska flyttas från den civila obetalda sektorn till den formella ekonomin. Kort sagt: våra liv ska allt mer förvandlas till formell ekonomi. Vi blir allt mer konsumenter och producenter, och allt mindre hyggliga människor som kan ta hand om vår vardag.

Genom rutavdrag ska vi lockas in i tankemönstret. Frågan är om vi inte blir allt dummare på köpet.

Det perfekta samhället, för politiker som bygger sin världsbild på att skapa nya jobb, är att vi som människor inte vet vad vi ska göra när vi är lediga. Att vi inte kan hantera fri tid."

Detta är ett utdrag ur gårdagens inledare som jag skrev i Fria Tidningen. Finns här.

”Att kritiskt granskas är inte alltid skönt – men väldigt viktigt”

img-0270

"Min förhoppning och förväntan är att vi kan påverka näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet", skriver Amanda Jackson, Koncernhållbarhetschef på Swedbank, idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

Banksektorn skulle kunna liknas vid ett finansiellt blodomlopp som gör det möjligt för företag att utveckla, bygga upp eller globalisera sin verksamhet. Detta är självklart positivt, men det medför också ett ansvar att vara en långsiktigt hållbar och ansvarsfull partner i en värld som förändras och där intressenternas krav på ansvar och hållbarhet ökar i en allt högre takt.

Inget företag är en isolerad ö. Att förstå och förhålla sig till olika intressenters förväntningar och önskemål, och hur dessa förändras över tid, är avgörande för att kunna vara ett långsiktigt lönsamt företag. Även om det kan upplevas som jobbigt att kritiskt granskas så är det de facto en källa till skräddarsydda förbättringsförslag från viktiga intressentgrupper.

Så, när Fair Finance Guide lanserades i Sverige såg vi det som en möjlighet för oss att få ta del av de förväntningar som initiativet, och de många organisationer som står bakom det, har på bank- och finanssektorn när det gäller mänskliga rättigheter, miljö, klimat, etc.

Att lyssna på intressenters förväntningar är en viktig del i mitt jobb. Vi genomför strukturerade intressentdialoger och jag har även fört en mängd samtal med intressenter under årens lopp. Både med mer väntade intressentgrupper som kunder, ägare, investerare, medarbetare, reglerare och opinionsbildare men även med intressentgrupper som aktivister, civilsamhällesorganisationer, meningsmotståndare och granskare. Jag ser dessa samtal som en källa till kunskap och information som kan bidra till att utveckla och förbättra vårt arbete. Möten och samtal med människorättsaktivister och civilsamhällesorganisationer på våra olika marknader har exempelvis bidragit med viktiga perspektiv till arbetet med hållbarhetsbedömningar och riskanalys. På liknande sätt har dialogen med bland annat granskare gett värdefulla synpunkter kring de snabbt ökande förväntningarna på finansbranschen.

Att stänga gap, minska risker, påverka bolag samt att bidra till utvecklingen av nya hållbara finansiella produkter är det som ligger på bordet varje dag. Dialog med olika intressenter är således viktiga inspel i bankens strategiska hållbarhetsarbete.

De senaste 2-3 åren har vi tagit flera viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetat mycket med att skapa ett koncernövergripande förhållningssätt där vi har policy och implementering på koncernnivå. På så sätt vill vi säkerställa att kunder, och andra intressenter, kan få en ökad tydlighet för hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor över hela koncernen. Vidare har vi bland annat tagit fram en ny klimatstrategi med fokus på att minska vår indirekta klimatpåverkan och stödja kunder i att göra mer hållbara val. Som ett led i detta minskar vi vår exponering mot kol.

Vi har dessutom nyligen arbetat fram sektorriktlinjer, vilka tydliggör våra förväntningar på bolag när det gäller mänskliga rättigheter, miljö, klimat, antikorruption, etc. Riktlinjerna är viktiga verktyg för oss när vi påverkar bolag samt för vår hållbarhetsanalys. Det finns många branscher som påverkar och påverkas av exempelvis ökade klimatförändringar. Branscher som vi investerar i, finansierar eller köper in varor och tjänster från. Därför är sektorriktlinjerna viktiga redskap för att bidra till att minska hållbarhetsrelaterade risker i våra portföljer.

Samtidigt har vi ökat fokus på finansiella produkter med hållbarhetsprofil, vilket är ett otrolig viktigt steg för att skapa förändring. Vi vill möjliggöra för våra kunder att spara hållbart för sig själva och för en hållbar framtid. Bara för någon vecka sedan lanserade vi en ny SPAX som väljer in de bästa bolagen och väljer bort känsliga produkter.

Min förhoppning, och förväntan, är att vi på detta sätt kan påverka näringslivet att öka takten i hållbarhetsarbetet. Det är också min förhoppning, och förväntan, att detta kommer att ge positivt utfall i externa granskningar, så som exempelvis Fair Finance Guide, som lanserar resultatet för 2016 års granskning nu i november. För, även om det inte alltid är smärtfritt att kritiskt granskas, så är det oerhört viktigt, då det möjliggör dialog, kompetensöverföring och ökad transparens.

Jag tror att det nu är dags för såväl oss inom finansbranschen som näringslivet i stort att öka takten i hållbarhetsarbetet och ett viktigt verktyg för att göra det är att se inspel från granskare som just skräddarsydda förbättringsförslag!

Amanda Jackson
Koncernhållbarhetschef Swedbank

"When exactly will we have an election where we’re allowed to stand up and vote for what we want?"

Jill Stein drabbades av det slutliga slaget när Friends of the Earth Action igår meddelade följande:

"In Hillary Clinton, while we disagree with many of her positions, we see someone who will be very capable running the government. In Dr. Stein, we see someone who shares our values on important issues, but has absolutely no track record."

Jill Stein svarar:  "When exactly will we have an election where we're allowed to stand up and vote for what we want? If not now, when?"

Friends of the Earth Action lär, inte minst efter sitt eget uttalande, få finna sig i att det parti vars värderingar ligger i fas med dem själva inte kommer att uppnå de fem procent som krävs för att man skall få ekonomiska, juridiska och administrativa möjligheter att kunna pressa demokrater och republikaner inför nästa val.

Det är bara att hålla med Stein, tvåpartisystemet försvaras gång efter gång av de som ifrågasätter det. Så: "When exactly will we have an election where we're allowed to stand up and vote for what we want?"

I natt debatterar Clinton och Trump - såpan går vidare.

”Det är dags att stänga ner kolkraften i Värtan”

Fortum KVV8 gropen, flygbild

Klimatet tillåter inte att vi fortsätter driva kolkraftverket i Stockholm. Förnyelsebara alternativ är färdigbyggda, och klimatkatastrofen som kolkraften bidrar till hotar både dricksvattnet och möjligheterna till boende i vår översvämningskänsliga huvudstad.

Nyligen släppte tankesmedjan Oil Change International en skrämmande men klarsynt rapport. Den konstaterar att ingen ny fossil infrastruktur får byggas om vi ska klara tvågradersmålet, som världens regeringar har kommit överens om genom klimatavtalet i Paris. Tyvärr vet vi ju att nya fossila projekt kommer att startas. Därför måste befintliga projekt läggas ner i förtid.

Kampen mot klimatförändringarna handlar om att snabbt stänga ner utsläppskälla efter utsläppskälla, och ersätta dem med energieffektivisering eller förnybara energikällor.

Därför bör det nu vara dags för Stockholms enskilt största klimatbov, Värtaverkets koldrivna kraftvärmeverk KVV 6, att läggas ner. Kolkraftverket har de senaste åren släppt ut omkring 600 000 ton koldioxid per år, vilket är i stort sett lika mycket som trafiken i hela Stockholm.

Värtaverket är nu igång med sitt nya, biobränsledrivna kraftvärmeverk, och fjärrvärmenäten i Stockholms län blir alltmer integrerade. Sammantaget innebär detta att det är möjligt att avveckla kolpannan i Värtan. Så vad väntar vi på?

Stora delar av vår energiförsörjning är i händerna på bolag som prioriterar sina egna vinstintressen. Därför säger Fortum Värme (där Stockholms stad är delägare) att de planerar en stängning av kolkraftverket till senast 2030. Anledningen är oklar. Kanske vill företaget hämta hem den investering de gjort?

Ska vi få till en stängning här behövs det folkligt tryck i frågan. Därför kräver vi i kampanjen Noll Kol i Värtan att kolkraftverket stängs ned så snart som möjligt. Vi har startat ett upprop där vi uppmanar alla att kräva kolkraftverkets stängning, senast 2018.

Klimatavtalet som träffades i Paris i december innebär en skärpning av klimatmålen. Världen ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. Det innebär att alla gamla planer inte längre gäller. Målet är bara möjligt om befintliga utsläppskällor stängs ned i förtid.

Det innebär också att EU:s system med utsläppskrediter inte håller. Det siktar mot att de stora utsläpparna ska komma ner till nollutsläpp omkring 2050. Det är alldeles för sent. Det medger även Fortum.

Vi behöver vidta egna åtgärder för att utsläppsminskningarna ska ske betydligt snabbare än vad EU:s ETS-system medger. En sådan åtgärd är att snabbt stänga ner kolkraftverket och annullera de utsläppskrediter som inte utnyttjas.

Stockholms stads politiska majoritet har satt som mål att kolkraftverket ska avvecklas till 2020. Det är bra, men det är inte säkert att de får majoritet i valet 2018 och kan fullfölja avvecklingen av kolkraftverket. Detta tillsammans med det allt skarpare läge vi befinner oss i vad gäller klimathotet gör att vi vill driva på för en snabbare avveckling.

Under 2016 arbetar Stockholms stad med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi. Den strategin måste innehålla en avvecklingsplan där kolkraftverket stängs senast 2018. Dessutom måste ej utnyttjade utsläppsrätter annulleras. Allt annat vore ett hån mot stadens invånare och de framtida möjligheterna till liv i Stockholm. Skulle staden dränkas i höjda havsnivåer så är kolkraften i Värtan en bidragande anledning.

Ruben Brundell
Fossil Free Stockholm / Divest Nobel / Noll Kol i Värtan

Eva Lenke
Divest Nobel

Torbjörn Vennström
Klimataktion Stockholm

Sebastian Dawson
Jordens Vänner Stockholm

Utredning klar och levererad

Den 28 september lämnade 2015 års personalförsörjningsutredning rapporten En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) till försvarsminister Peter Hultqvist. Det har varit en intressant och oerhört givande resa tillsammans med ett fenomenalt sekretariat – under ledning av huvudsekreterare Carl van Duin och med juristen Lisa Ahlström i spetsen för det juridiska arbetet – samt en lika konstruktiv som kunnig expertgrupp. Resultatet är ett lagarbete. ph-och-annika-690

För förslagen rekommenderas läsning av rapportens sammanfattning (se länk ovan) samt Folk och Försvars seminarium om utredningens förslag, där bland andra försvarsministern och två av utredningens experter (Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör och Christina Malm, GD Totalförsvarets rekryteringsmyndighet) deltar.

Utredningens föreslagna tidsplan är ”sportig”, som en av utredningens sakkunniga konstaterade när vi ritade upp tidslinjalen, men omvärldsutvecklingen och krigsförbandens behov kräver det. Om ingen åtgärd vidtas redovisar utredningen i detalj hur konsekvenserna ser ut – och det är inte i en odefinierbar framtid effekterna slår igenom utan i högsta grad i närtid, till exempel vad avser rekryteringsbas för officerare och personalreserv. Utredningen framhåller också behovet av att hålla i och utveckla arbetet med attraktionskraft och motivation för att få individer att söka sig till och vilja anställas i myndigheten. Det vore direkt skadligt att enbart växla på pliktinstrumentet i mönstring och utbildning, utan att samtidigt stödja frivilligheten med bland annat incitament i form av studieekonomiska lättnader.

Personalförsörjningen är i högsta grad gränssättande för hur Försvarsmakten kan upprätthålla planerad operativ effekt och hur man kan tillväxa framåt, om politiken så beslutar.

För min egen del återinträder jag nu i det egna företagandet och utöver ett antal presentationer av utredningen har jag intressanta uppgifter – föreläsningar och modereringar – framför mig inom ett område som kräver gigantiska insatser av många aktörer framöver: Totalförsvaret. Jag återupptar också försvarsbloggandet och känner mig lika fri som inspirerad att lyfta fram och analysera såväl positiva som negativa beslut och ageranden hos inblandade parter, alldeles oavsett partifärg eller myndighetstillhörighet.

Med andra ord, välkomna åter!

 

 

 

Varbergs kommun frågar om sommarstugeägare vill hyra ut till nyanlända


Står ditt fritidshus oanvänt och är du i så fall intresserad av att hyra ut det? Den frågan skickar Varbergs kommun till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken.

Bakgrunden är att 201 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl anvisas till Varberg under 2016. Alla kommuner i Sverige ska hjälpas åt att ta emot människor som fått asyl i landet, och ska tillsammans med andra myndigheter bidra till att den som är nyanländ inkluderas i samhället och på arbetsmarknaden.


Varbergs kommun har hittills i år tagit emot, och ordnat boende för, 139 personer. Det betyder att det återstår att ordna boende till 62 personer innan årsskiftet. Det är ännu inte fastställt hur många människor kommunen ska ta emot nästa år, men det blir fler än i år. Situationen är minst sagt ansträngd eftersom Varberg har en lång bostadskö och ont om lediga bostäder

- Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar och ordna boendetill de nyanlända som anvisas till oss och som ska etablera sig i Varberg. Vi har till exempel tidigare annonserat för att uppmärksamma privatpersoner på att kommunen erbjuder hyresgarantitill den som vill och kan hyra ut ett gästhus, en sommarstuga,en lägenhet eller en del av en fastighet till en nyanländ. Nu tar vi ytterligare ett initiativ och ställer en riktad fråga till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken. Samtidigt vill vi självklart även välkomna andra som har möjlighet att hyra ut att höra av sig via kommunens växel på telefon 0340-88 000, säger Eva Olson, chef för serviceförvaltningen.

”Sverige kan ha tio procent solel till 2030″

stockholmshamnarplatta-tak

Solelkommissionen välkomnar Energimyndighetens nya förslag till solelstrategi, men menar att utvecklingen kan gå mycket snabbare. 

Supermiljöbloggen skrev i går om Energimyndighetens nya rapport, Förslag till strategi för ökad användning av solel (pdf),  där det uppskattas att solenergin kan komma att stå för 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning år 2040.

Johan Öhnell, som är ansvarig för företagsnätverket Solelkommissionen och även ordförande i Solkompaniet, säger i en skriftlig kommentar till Supermiljöbloggen:

– Bra med mål, det är första gången som solelens del i den svenska energimixen kvantifieras. Vi på Solelkommissionen har satt målet till tio procent solel år 2030 - det är fullt möjligt. Det räcker med att vi bygger solel på en fjärdedel av befintliga lämpliga tak för att nå det.

Enligt Johan Öhnell är Energimyndigheten rätt ute då man i rapporten gör klart att enkla och tydliga regelverk som är anpassade till olika kundgrupper är avgörande för att få fart på utbyggnaden av solel i Sverige.

- Härligt med fokus på den viktigaste frågan, det är inte stöd utan enkla regelverk som är anpassade till kundägd elproduktion, säger Johan Öhnell. Han menar att det finns många andra bra förslag i Energimyndighetens rapport, men tillägger att han saknar förlag om att bredda skattereduktionen till andelsägd solel, samt förslag om rätten att flytta el mellan byggnader och olika förbrukningsabonnemang.

Siam


En kung har dött, en kung som otidsenligt nog hade politisk makt, en kung som i alla fall hade ett fantasieggande och, om man så vill, vackert namn, Bhumibol Adulyadej. Bhumibol Adulyadej kung av Siam. Det låter som hämtat från en saga. Men verkligheten är väl lite bistrare än så. Bhumibol har varit kung i Thailand, inte riktigt sedan Eldkvarn brann men så länge jag kan minnas. Thailändarna uppmanas nu avstå från sprit och festande i en månad och sörja i ett år. Jo, jag tackar, jag.

Jag vet inte mycket om Thailand. Jag har aldrig varit där och brukar inte ens äta thaimat. Jag tror att den thailändska militären använder sig av kungamakten för att stärka sin ställning. Kungamakten har enligt, enligt folk med rätt färg på skjortorna, haft en stabiliserande roll i landet. Kanske det.

Hur som helst, är Thailand ett populärt turistmål. För mig står det dock rätt långt ner på önskelistan över nya resmål. Tror knappast det blir någon Thairesa för vår eller min del.

Vem brinner?

"Vi har ingen Donald Trump i Sverige. Tacksamt. Å andra sidan har vi ingen Bernie Sanders heller. Vi har överhuvudtaget inte några politiker som kan få hjärtan att brinna. Vem brinner för borgerlighetens tankegods? Vem brinner för socialdemokratiskt förvaltande? Vem brinner för gröna språkrör som är så visionslösa, räddhågsna och utslätade att en grå vägg känns radikal i jämförelse?"

Utdrag från veckans ledare i ETC Helg. Hela texten finns här.